Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach (Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00)

 logo Funduszy Europejskich Programu RegionalnegoBiało-czerwona flaga Rzeczypospolitej PolskiejLogo Pomorza ZachodniegoFlaga Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapraszamy do skorzystania z usług RCWON w ramach realizacji trwałości projektu.

Co oferujemy?

  • 30miejsc opieki w Dziennym Domu Pomocy, w tym świadczenie usług opiekuńczych oraz wspierających aktywność osób niesamodzielnych.
  • Dom Wspierany- 12 miejsc w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.

Jakie kryteria trzeba spełnić?

Wsparcie jest skierowane do mieszkańców powiatu m. Szczecina, Polickiego, Gryfińskiego, pod warunkiem, że:

  • ich dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • są niesamodzielni ze względu na wiek, stan zdrowia lub posiadaną niepełnosprawność (uzyskanie mniej niż 80 punktów w Skali Barthel);
  • są zagrożeni ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym doświadczają wielokrotnego wykluczenia społecznego.

 Kontakt:

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek” pod numerem telefonu 91-486-59-81 , lub 504-019-976
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Dodatkowe informacje:

Realizator trwałości projektu – Partner Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej VII „Włączenie społeczne”, Działanie
7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  Projekt
nr RPZP.07.06.00-32-K005/17-00 pn. „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych”.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.07.06.00-32-K005/19-00 zawartej pomiędzy Powiatem Polickim  a Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie RCWON w Policach - 888 KB (doc)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie-873 KB (doc)

Formularz zgłoszeniowy uczestnika projektu RCWON w Policach-889 KB(doc)

Kontrakt trójstronny dot. świadczenia usług opiekuńczych w ramach projektu RCWON w Policach (07.01.2020 r.)-891 KB (doc)

Oświadczenie o uzyskiwanych dochodach-878 kb (doc)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku-871 K(doc)

Oświadczenie uczestnika projektu-880 KB(doc)

Herb Powiatu Polickiego       logo Szczecińskiego Stowarzyszenia Złoty Wiek

          


Podstawowe informacje o projekcie

Zdjęcia z budowy Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych 

Harmonogram wsparcia RCWON z dnia 27.07.2022 r. - 256 kB (plik pdf)

Rekrutacja uczestników

 

Drukuj Drukuj Email Email