Projekt Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18

 logo Funduszy Europejskich Programu RegionalnegoBiało-czerwona flaga Rzeczpospolitej PolskiejLogo Pomorza ZachodniegoFlaga Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18, pn. "Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego.”


Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja

Działanie 8.3 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

 

Celem projektu jest:    

doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Planowanym efektem jest:    

ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia;

oraz wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji.

Wartość projektu: 6 924 816,11 zł

Dofinansowanie: 6 454 536,11 zł

Czas trwania projektu: od 2018 r. do 2021 r.

Regulamin Projektu 8.3

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów 8.3

Formularz zgłoszeniowy dla osób dorosłych 8.3

Deklaracja dla nauczyciela - projekt 8.3

Deklaracja dla ucznia - projekt 8.3

Postęp rzeczowy 01.08.- 31.10.2018

Postęp rzeczowy 01.11.-31.12.2018

Postęp rzeczowy 01.01-31.03.2019

Postęp rzeczowy 01.04-30.06.2019

Postęp rzeczowy 01.01-31.03.2020

8.3 Szczegółowy harmonogram udzielanych wsparć w projekcie (aktualizacja 25.09.2019 r.)

 

Drukuj Drukuj Email Email