Projekt Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18

 logo Funduszy Europejskich Programu RegionalnegoBiało-czerwona flaga Rzeczpospolitej PolskiejLogo Pomorza ZachodniegoFlaga Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18, pn. "Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego.”


Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja

Działanie 8.3 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

 

Celem projektu jest:    

doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Planowanym efektem jest:    

ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia;

oraz wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji.

Wartość projektu: 6 924 816,11 zł

Dofinansowanie: 6 454 536,11 zł

Czas trwania projektu: od 2018 r. do 2021 r.

Regulamin Projektu 8.3 274 KB (pdf)

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów 8.3 291 KB (pdf)

Formularz zgłoszeniowy dla osób dorosłych 8.3  290 KB (pdf)

Deklaracja dla nauczyciela - projekt 8.3  172 KB (pdf)

Deklaracja dla ucznia - projekt 8.3   214 KB (pdf)

Postęp rzeczowy projektu 01.08.-31.10.2018   2 MB (pdf)

Postęp rzeczowy projektu 1.09.-31.10.2018   1 MB (pdf)

Postęp rzeczowy projektu 01.11.-31.12.2018  2 MB (pdf)

Postęp rzeczowy projektu 01.04-30.06.2019    2 MB (pdf)

Postęp rzeczowy projektu 01.01-31.03.2020   2 MB (pdf)

Postęp rzeczowy projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach dostępny w serwisie internetowym szkoły

Postęp rzeczowy projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Policach dostępny w serwisie internetowym ośrodka

Postęp rzeczowy projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów orderu Uśmiechu w Tanowie dostępny w serwisie internetowym ośrodka

Postęp rzeczowy projektu realizowanego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży dostępny w serwisie internetowym ośrodka

8.3 Szczegółowy harmonogram udzielanych wsparć w projekcie (aktualizacja 25.09.2019 r.)  376 KB (pdf)

 

Drukuj Drukuj Email Email