Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej (POIS.02.05.00-00-0002/20-00)

Logo Funduszy Europejskich Infrastruktura i ŚrodowiskoBiało-czerwona flaga Rzeczpospolitej Polskiej   logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Flaga Unii Europejskiej z opisem po lewej stronie Unia Europejska Fundusz Spójności

10 maja 2021 r. została podpisana umowa nr POIS.02.05.00-00-0002/20-00   o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Projekt Realizowany jest w OSI Priorytetowej II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, w ramach Działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Inwestycja realizowana w województwie zachodniopomorskim, powiat polickigmina Police, na niżej wymienionych działkach w Policach przy ul. Kamiennej:

Tabela nr 1. Zestawienie nieruchomości objętych inwestycją

Lp.

Numer działki

Obręb

Powierzchnia objęta zadaniem [ha]

1.

2532

6 - Gmina Police

0,6410

2.

2533/1

6 - Gmina Police

0,1469

3.

2533/2

6 - Gmina Police

3,3040

4.

1973/41

6 - Gmina Police

0,1439

5.

1973/48 (część)

6 - Gmina Police

0,3770

Łącznie

4,6158 ha

Źródło: Opracowanie własne.

 

Wymienione działki zlokalizowane są w centralnej części miasta Police, na północ od zabudowań miasta (na południe od zakładów chemicznych). Jest to peryferyjna, północna część miasta. Teren graniczy od północy z zakładami chemicznymi. Od wschodu teren ograniczony jest linią kolejową, następnie otoczony jest nieużytkami zadrzewionymi oraz terenami działalności usługowo-przemysłowej. Granicę południową wyznacza ul.  Kamienna, po stronie zachodniej występują zabudowania produkcyjno-usługowe, a dalej teren zalesiony (były teren fabryki benzyny syntetycznej).

Cel projektu

 

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia pn.: „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej” jest osiągnięcie stanu, który nie będzie zagrażał człowiekowi i środowisku, poprzez usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych/ magazynowanych odpadów na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Policach przy ul. Kamiennej. Ponadto, przywrócenie wartości użytkowych zanieczyszczonego terenu i nadanie mu nowych funkcji związanych ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej poprzez powstanie terenu zielonego w mieście.

Cele pośrednie ww. projektu podzielono na 3 obszary tj.:

ŚRODOWISKOWY:

 • rekultywacja wraz z remediacją zanieczyszczonego terenu na powierzchni 4,61 ha i stworzenie nowej, publicznej i ogólnodostępnej przestrzeni zielonej w Policach;
 • zwiększenie powierzchni zagospodarowanych terenów zielonych oraz biologicznie czynnych w Policach o 2,3079 ha;
 • przekształcenie obecnego terenu w przestrzeń o dużej bioróżnorodności, zapewniającej dobre warunki do bytowania owadów, ptaków, gryzoni i drobnych ssaków;
 • ograniczenie hałasu występującego w środowisku miejskim;
 • poprawa jakości powietrza, wód podziemnych i gleby na obszarze ścisłego oddziaływania projektu;

SPOŁECZNY:

 • poprawa jakości życia poprzez rewitalizację aktualnej oraz stworzenie nowej przestrzeni w mieście, pozwalająca na aktywny wypoczynek i rekreację;
 • zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców na temat zagrożeń płynących z nielegalnego składowania odpadów oraz roli zorganizowanych terenów zielonych w mieście;

GOSPODARCZY:

 • zwiększenie atrakcyjności gospodarczej na obszarze funkcjonowania projektu poprzez stworzenie warunków dla rozwoju inicjatyw z sektora mikro i małych przedsiębiorstw (sport i rekreacja itp.);
 • poprawa walorów rekreacyjnych Polic i tym samym stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego poprzez rozwój turystyki.

 

Wdrożenie projektu przyczyni się do unieszkodliwienia odpadów nielegalnie zalegających w mieście, stanowiących zagrożenie dla ekosystemu i zdrowia oraz poprawy bezpieczeństwa ludzi. Ponadto, do wypromowania miejskiego systemu regeneracji i wymiany powietrza, co  pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców dzięki powstaniu terenu zielonego pełniącego funkcje zdrowotne i rekreacyjne.

EKOLOGICZNY:

Ogólnym celem ekologicznym przedsięwzięcia będzie poprawa stanu środowiska naturalnego w obszarze oddziaływania projektu poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni, powstałych dzięki rekultywacji (wraz z remediacją) obszarów zdegradowanych i zanieczyszczonych działalnością człowieka, a także polepszenie stanu funkcjonującej tu zieleni, jakości gleb, wód podziemnych i powietrza.

Odbiorcy końcowi (Beneficjenci)

Realizacja inwestycji przyczyni się do zaspokojenia potrzeb głównej grupy docelowej projektu tj. mieszkańców Gminy Police (w tym miasta Police), szczególnie zainteresowanych likwidacją składowiska nielegalnych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach, a tym samym poprawą poziomu ich bezpieczeństwa i stanu zdrowia.

Istotne zmniejszenie zagrożenia, wynikającego m.in. z notowanych cyklicznie na wskazanym terenie podpaleń odpadów, zapewni wzrost bezpieczeństwa pożarowego,  epidemiologicznego i zdrowotnego 41 288 mieszkańcom Gminy Police, w tym 32 490 mieszkańcom miasta. Dodatkowym atutem przedsięwzięcia jest jego efekt końcowy w postaci nowej powierzchni biologicznie czynnej, co z pewnością poprawi dostępność do tego typu infrastruktury zielonej w mieście osobom z obszaru oddziaływania.              

Drugą grupę docelową stanowią władze samorządu gminnego i powiatowego oraz administracji rządowej w terenie reprezentowanym Skarb Państwa, które ze względów właścicielskich względem nieruchomości objętych projektem oraz w świetle nieskuteczności komorniczej i braku perspektyw wyegzekwowania od podmiotu odpowiedzialnego za zanieczyszczenie środowiska obowiązku likwidacji składowiska, zobligowane są do podjęcia skutecznych działań zmierzających do usunięcia odpadów.

Wskaźniki projektu

Projekt realizuje wskaźniki wykonania rzeczowego zgodnie z wymogiem art. 101 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. służące do monitorowania postępów, w tym:

 • wskaźniki produktu:
  • łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów (CI22);
  • liczba ośrodków miejskich, w których realizowane są projekty dotyczące zieleni miejskiej;
  • liczba obiektów, na których przeprowadzono rekultywację;
  • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
  • dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektów;
  • masa odpadów poddanych ostatecznemu procesowi odzysku lub ostatecznemu procesowi unieszkodliwiania.

Zakres rzeczowy oraz koszt przedsięwzięcia

Inwestycja przewiduje usunięcie odpadów, a następnie rekultywację (wraz z remediacją) obszaru o powierzchni ponad 4,61 ha, zlokalizowanego w Policach przy ulicy Kamiennej.

Teren działań rekultywacyjnych położony jest w centralnej, choć peryferyjnej i w większości zaniedbanej części miasta Police, na północ od zabudowań miejskich i na południe od terenów należących do Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Od wschodu teren ograniczony jest linią kolejową, następnie otoczony jest nieużytkami zadrzewionymi oraz terenami działalności usługowo-przemysłowej. Granicę południową wyznacza ul.  Kamienna, po stronie zachodniej występują zabudowania produkcyjno-usługowe, a dalej teren zalesiony (były teren fabryki benzyny syntetycznej).

Przedsięwzięcie zakłada:

 • Uporządkowanie terenu i usunięcie odpadów zgromadzonych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania.

 Przewiduje się zastosowanie dwuetapowej technologii likwidacji odpadów zgromadzonych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania: 

ETAP I: wysortowanie z ogólnej masy odpadów surowców wtórnych, w celu ich recyklingu lub odzysku (w tym produkcji paliwa alternatywnego);

ETAP II: przetworzenie pozostałej masy odpadów zawierającej głównie zmieszane odpady budowlane tj. glebę, ziemię i kamienie, na kruszywa przydatne  do wykorzystania w celu rekultywacji terenów zdegradowanych, na podbudowy drogowe, itp.

 • Rekultywację wraz z remediacją oczyszczonego terenu.

Zakłada się rekultywację terenu z powierzchnią biologicznie czynną (co najmniej 50%), z nasadzeniami drzew i krzewów na całej powierzchni biologicznie czynnej.

Powierzchnia wymagająca rekultywacji na analizowanym terenie wynosi 46 154 m2, z czego powierzchnia biologicznie czynna zajmuje około 26 413,77 m2. Powierzchnia ta może zostać pomniejszona o powierzchnię drogi dojazdowej na analizowany teren, poprowadzonej  w świetle istniejącej drogi (509,39 m2), zatem docelowa powierzchnia terenów biologicznie czynnych może wynieść 25 904,38 m2 (56,1%). Powierzchnia terenów urządzenia zieleni zgodnie z MPZP, na analizowanym obszarze wynosić musi nie mniej niż 19 734,31 m2 i pokrywać się musi z załącznikiem mapowym do MPZP. Powierzchnia zadrzewień  i zakrzaczeń wyniesie 26 413,77 m2.

Proces rekultywacji obejmował będzie:

 • remediację zanieczyszczonej części gruntów,
 • wyrównanie terenu,
 • nawiezienie ziemi urodzajnej,
 • nawożenie,
 • introdukcję roślin,
 • pielęgnację roślin (w okresie gwarancyjnym).

Analiza oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem potrzeb dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu i łagodzenia zmian klimatu 135 kB (PDF)

Procedura sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych 315KB (PDF)

 

Koszt przedsięwzięcia i dofinansowanie

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 18 000 861,00 złotych, z czego koszty kwalifikowalne – 18 000 000,00 złotych, a dotacja POIiŚ 2014-2020 – 15 300 000,00 złotych.

W dniu 4 maja 2022 r. na mocy aneksu podpisanego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiat Policki otrzymał dodatkowe 10 milionów złotych.

Powiat Policki pozyskał łącznie dofinansowanie w kwocie 25,3 miliona złotych, co stanowi 85% kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

WYBRANO WYKONAWCĘ

W dniu 27 czerwca 2022 r. Powiat Policki wybrał najkorzystniejszą ofertę na usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej. To firma BFK Polska sp. z o.o. wykona usługę usunięcia odpadów z ww. nieruchomości za kwotę 19 250 000 złotych.

Łącznie z rekultywacją terenu koszt zadania to 25 mln złotych. Zadaniem wykonawcy w pierwszym rzędzie będzie usunięcie 53 tysięcy metrów sześciennych śmieci. Prace mają zakończyć się w lipcu 2023 roku. W pierwszej kolejności z ogólnej masy śmieci wysortowane zostaną surowce wtórne, w celu ich recyklingu lub odzysku (w tym produkcji paliwa alternatywnego). W ramach drugiego etapu nastąpi przetworzenie pozostałej masy, zawierającej głównie zmieszane odpady budowlane (m.in. ziemię i kamienie) na kruszywa przydatne do wykorzystania np. przy rekultywacji terenów zdegradowanych, na podbudowy drogowe itp. Po usunięciu odpadów i oczyszczeniu terenu zaplanowano nasadzenia drzew i krzewów. Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów wyniesie 4,61 ha, a dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu sięgnie 2,59 ha.

ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ

 

 

Drukuj Drukuj Email Email