Powiatowa Rada Rynku Pracy w Policach

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Policach, zwana dalej "Radą", jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty Polickiego w sprawach polityki rynku pracy. Starosta Policki, na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.), powołuje członków Rady, spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje, o których mowa w art. 23 ust. 3 powołanej ustawy. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Podstawę prawną dotyczącą działalności Rady, w tym sposób powoływania i odwoływania członków Rady, a także warunki, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków Rady określa regulują przepisy ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281).

Do zakresu działalności Rady należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w Powiecie Polickim;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla Powiatu Polickiego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowania opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach propozycji przeznaczenia środków będących w dyspozycji Powiatu Polickiego i sprawozdań z ich wykorzystania;
 4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w Powiecie Polickim;
 5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia z siedzibą w Szczecinie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowiska dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
 7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
 8. delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia z siedzibą w Szczecinie;
 9. opiniowanie refundowanych z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Starosta Policki zarządzeniem Nr 14/2021 z dnia 9 marca 2021 r. powołał członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach.

Skład ww. rady przestawia się następująco:

 1. Beata Chmielewska – (przewodniczący) przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach;    
 2. Małgorzata Komar – (wiceprzewodniczący) przedstawiciel Północnego Związku Pracodawców;
 3. Ireneusz Piontkowski – przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pomorza Zachodniego;
 4.  Jerzy Gośliński – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Zachodniopomorskiego;
 5. Waldemar Urbanik – przedstawiciel Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego „Lewiatan”;
 6. Marek Szczepankiewicz – przedstawiciel Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej;
 7. Krzysztof Salitra – przedstawiciel Północnej Izby Gospodarczej;
 8. Andrzej Partyka – przedstawiciel Zachodniopomorskiego Forum Związków Zawodowych;
 9. Iwona Wojnowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Police;
 10. Ewa Magdalena Baranowska – przedstawiciel Polickiego Stowarzyszenia   Przedsiębiorców i Pracodawców;
 11. Maria Falkowska – przedstawiciel Business Centre Club Loża Szczecińska;
 12. Joanna Napiwodzka – przedstawiciel Rady Powiatu w Policach;
 13. Marta Gręda – przedstawiciel Rady Powiatu w Policach.

Wszelkie informacje dotyczące Rady, w tym posiedzeń oraz uchwał podjętych przez Radę dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Policach .

 

Drukuj Drukuj Email Email