Powiatowa Rada Rynku Pracy w Policach

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Policach, zwana dalej "Radą", jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty Polickiego w sprawach polityki rynku pracy. Starosta Policki, na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.), powołuje członków Rady, spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje, o których mowa w art. 23 ust. 3 powołanej ustawy. Kadencja Rady trwa cztery lata.

Podstawę prawną dotyczącą działalności Rady, w tym sposób powoływania i odwoływania członków Rady, a także warunki, na jakich mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady przedstawiciele organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków Rady określa regulują przepisy ww. ustawy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281).

Do zakresu działalności Rady należy w szczególności:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w Powiecie Polickim;
  2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
  3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla Powiatu Polickiego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowania opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach propozycji przeznaczenia środków będących w dyspozycji Powiatu Polickiego i sprawozdań z ich wykorzystania;
  4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w Powiecie Polickim;
  5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia z siedzibą w Szczecinie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
  6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowiska dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
  7. opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Policach;
  8. delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia z siedzibą w Szczecinie;
  9. opiniowanie refundowanych z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Starosta Policki zarządzeniem Nr 11/2017 z dnia 8 marca 2017 r. powołał członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Policach. Skład ww. rady przestawia się następująco:

L.p. Imię i Nazwisko Funkcja
1

Beata Chmielewska

(przewodniczący)

przedstawiciel Zarządu Powiatu w Policach
2

Małgorzata Komar

(wiceprzewodniczący)

przedstawiciel Północnego Związku Pracodawców
3 Maria Falkowska przedstawiciel Business Centre Club Loża Szczecińska
4 Waldemar Urbanik przedstawiciel Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego "Lewiatan"
5 Krzysztof Salitra przedstawiciel Północnej Izby Gospodarczej
6 Marek Szczepankiewicz przedstawiciel Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
7 Andrzej Partyka przedstawiciel Zachodniopomorskiego Forum Związków Zawodowych
8 Jerzy Gośliński

 

przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Zachodniopomorskiego
9 Robert Pleskacz przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział Police
10 Jolanta Toboła przedstawiciel Rady Powiatu w Policach
11 Danuta Chylewska-Kęsy przedstawiciel Rady Powiatu w Policach
12 Krzysztof Zieliński przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Pomorza Zachodniego
     

Wszelkie informacje dotyczące Rady, w tym posiedzeń oraz uchwał podjętych przez Radę dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Policach http://bip.pup.policki.pl/.

Drukuj Drukuj Email Email


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/adampolice/public_html/wp-includes/functions.php on line 4755