Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach

Podstawa prawna

Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach, zwaną dalej „Radą”, powołano na mocy zarządzenia Starosty Polickiego Nr 8/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty Polickiego, jej kadencja trwa 4 lata.

Podstawą do powołania Rady są zapisy art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44) oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

Zakres działalności Rady

Do zakresu działalności Rady należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • ocena realizacji programów
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Polickiego pod kątem i ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Organizacja i tryb działania Rady

Rada składa się z 5 osób, które powoływane są spośród przedstawicieli działających na terenie Powiatu Polickiego, organizacji pozarządowych i fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatowych i gminnych).

Rada zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium powiatowej rady, wybierane na okres jednego roku.

Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego, który jednocześnie kieruje pracami Rady we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium. Przewodniczący
w szczególności:

 • ustala przedmiot i termin posiedzeń rady
 • przewodniczy posiedzeniom rady oraz posiedzeniom jej prezydium
 • reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji
 • zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów i instytucji
 • niereprezentowanych w radzie
 • inicjuje i organizuje prace rady

Prezydium Rady:

 • wykonuje zadania rady w okresie między jej posiedzeniami
 • opracowuje i przedstawia na posiedzeniu rady projekty planów pracy rady
 • przygotowuje coroczne sprawozdania z działalności rady
 • powierza zadania stałym i doraźnym zespołom problemowym

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby. Podczas posiedzeń omawiane są w szczególności problemy dotyczące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie. Rada wyraża swoje opinie w sprawach należących do zakresu jej działania w formie uchwał lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.

Z odbytego posiedzenia każdorazowo spisywany jest protokół.

Skład Rady

Na mocy Zarządzenia Starosty Polickiego Nr 8/2024 z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach oraz powołania jej członków rozpoczęła się czteroletnia kadencja Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach. W skład ww. rady weszły następujące osoby:

 • Karolina Krzemińska– przedstawiciel Gminy Dobra, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej;
 • Beata Kryger – przedstawiciel Gminy Nowe Warpno;
 • Anna Redlarska – przedstawiciel Gminy Kołbaskowo;
 • Krystyna Wełnicka – przedstawiciel Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach;
 • Emilia Raczkowska – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach.

Następnie, na podstawie przeprowadzonych wyborów w dniu 19 marca 2024 r., członkowie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach, spośród swojego grona, wybrali prezydium Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach, w składzie:

 • Emilia Raczkowska – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach;
 • Karolina Krzemińska – Wiceprzewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach;
 • Beata Kryger – Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach;
 • Krystyna Wełnicka – Członek Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach;
 • Anna Redlarska – Członek Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach.

Drukuj Drukuj Email Email