Deklaracja dostępności serwisu Starostwa Powiatowego w Policach

Starostwo Powiatowe w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Policach

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-02-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych ani audiodeskrypcji, brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-07-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-04-19

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Daniel Kiełczewski, adres poczty elektronicznej kielczewski@policki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 432 81 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Starostwa Powiatowego w Policach: ul. Tanowska 8, 72-010 Police,  spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696).

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ulicy Tanowskiej oznaczone literami A, B i C. Do wejścia A prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się system wzywania pomocy (call-hear). Wejście B posiada drzwi otwierane automatycznie i jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, przed wejściem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście C nie posiada schodów i nie ma drzwi automatycznie otwieranych.

Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie), natomiast istnieją bariery pionowe (brak windy).

Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń: drzwi otwierane automatycznie, system wzywania pomocy (call-hear), pola uwagi, oznaczenia schodów poprzez naklejenie taśm, wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy – tablice informacyjne, tabliczki dotykowo-punktowe (brajlowskie), pola uwagi, możliwość uzyskania informacji w kancelarii głównej.

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla pracowników kancelarii głównej.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza polskiego języka migowego.

Zapewnienie komunikacji z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika kancelarii głównej urzędu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Policach nie udostępnia aplikacji mobilnych do pobrania.

Drukuj Drukuj Email Email