Sprowadzanie zwłok

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich (popiołów powstałych w wyniku spopielenia zwłok/pozostałości zwłok, wydobytych przy kopaniu grobu lub w innych okolicznościach/części ciała ludzkiego, odłączone od całości) z zagranicy


WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW:
1. Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich (popiołów powstałych w wyniku spopielenia zwłok/pozostałości zwłok, wydobytych przy kopaniu grobu lub w innych okolicznościach/części ciała ludzkiego, odłączone od całości), który powinien zawierać następujące dane:
a) datę i miejsce sporządzenia wniosku
b) imię lub imiona, nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dokumentu tożsamości wnioskodawcy, stopień pokrewieństwa wnioskodawcy ze zmarłym, lub dane podmiotu uprawnionego przez wnioskodawcę do sprowadzenia zwłok/szczątków ludzkich (popiołów powstałych w wyniku spopielenia zwłok/pozostałości zwłok, wydobytych przy kopaniu grobu lub w innych okolicznościach/części ciała ludzkiego, odłączone od całości),
c) imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
d) datę i miejsce zgonu,
e) kraj i miejscowość, z którego zwłoki/szczątki ludzkie (popioły powstałe w wyniku spopielenia zwłok/pozostałości zwłok, wydobytych przy kopaniu grobu lub w innych okolicznościach/części ciała ludzkiego, odłączone od całości) zostaną sprowadzone,
f) środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki/szczątki ludzkie (popioły powstałe w wyniku spopielenia zwłok/pozostałości zwłok, wydobytych przy kopaniu grobu lub
w innych okolicznościach/części ciała ludzkiego, odłączone od całości),
g) miejsce pochówku [nazwa i adres cmentarza, na którym zwłoki/szczątki ludzkie (popioły powstałe w wyniku spopielenia zwłok/pozostałości zwłok, wydobytych przy kopaniu grobu lub w innych okolicznościach/części ciała ludzkiego, odłączone od całości)] mają być pochowane,
h) własnoręczny podpis wnioskodawcy.
2. Kopia aktu zgonu/kopia dokumentu urzędowego stwierdzającego zgon przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język polski,
3. Dowód osobisty lub inny dokument wnioskodawcy do wglądu umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
4. Oświadczenie, czy zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2126).
5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do załatwienia formalności (spraw) związanych
z przewozem zwłok/szczątków ludzkich (popiołów powstałych w wyniku spopielenia zwłok/pozostałości zwłok, wydobytych przy kopaniu grobu lub w innych okolicznościach/części ciała ludzkiego, odłączone od całości) z zagranicy w celu ich pochowania, wystawione dla zakładu pogrzebowego (firmy pogrzebowej) przez podmiot uprawniony do pochowania zwłok/szczątków ludzkich (popiołów powstałych w wyniku spopielenia zwłok/pozostałości zwłok, wydobytych przy kopaniu grobu lub w innych okolicznościach/części ciała ludzkiego, odłączone od całości).

UWAGA!
Formularze: wniosek, oświadczenie oraz upoważnienie, o których mowa powyżej, dostępne
w siedzibie urzędu, tj. Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Policach, parter pok. 21 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
w Policach.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Wniosek, załączniki oraz decyzja zezwalająca na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich (popiołów powstałych w wyniku spopielenia zwłok/pozostałości zwłok, wydobytych
przy kopaniu grobu lub w innych okolicznościach/części ciała ludzkiego, odłączone od całości) nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie: art. 4 (cz. II, kol. 4, poz. 21, pkt 4) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.).

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, parter pok. 21

MIEJSCE WYKONYWANIA USŁUGI:

Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, parter pok. 21

SPOSÓB ZAŁATWIENIA USŁUGI:

Po złożeniu kompletnego wniosku, Starosta Policki występuje z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach o wydania postanowienia w sprawie sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich (popiołów powstałych w wyniku spopielenia zwłok/pozostałości zwłok, wydobytych przy kopaniu grobu lub w innych okolicznościach/części ciała ludzkiego, odłączone od całości) z zagranicy.
Po otrzymaniu stosownego postanowienia, Starosta Policki wydaje decyzje zezwalającą
na sprawdzenie zwłok/szczątków ludzkich (popiołów powstałych w wyniku spopielenia zwłok/pozostałości zwłok, wydobytych przy kopaniu grobu lub w innych okolicznościach/części ciała ludzkiego, odłączone od całości) z zagranicy.

CZAS REALIZACJI USŁUGI:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM:

Od decyzji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie
za pośrednictwem Starosty Polickiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW:

Osobiście, poczta.

PODSTAWA PRAWNA

- Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
- Art. 14 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2126)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń
i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866).

UWAGA!

Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej,
a mianowicie: małżonek, krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Drukuj Drukuj Email Email