Rodzina Razem się Trzyma (Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K023/20)

 

Logo z opisem Fundusze Europejskie Program RegionalnyFlaga biało-czerwona Rzeczpospolitej PolskiLogo Pomorza ZachodniegoLogo Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Rodzina Razem się Trzyma”

Działanie 7.6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Podmiot realizujący projekt:

Powiat Policki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Obszar realizacji projektu:

„Rodzina Razem się Trzyma” to projekt realizowany na terenie czterech gmin Powiatu Polickiego tj. Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 2 031 744,00 zł, w tym:

  1. dofinansowanie EFS wynosi 1 191 744,00 zł,
  2. wkład własny wynosi 840 000 zł.

Dofinansowanie uzyskane w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 projekt nr RPZP.07.06.00-32-K023/20.

Okres realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2023 r.

Cel projektu:

Projekt „Rodzina Razem się Trzyma" to inicjatywa realizowana na terenie Powiatu Polickiego, której celem jest rozwój oraz wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród mieszkańców Powiatu Polickiego. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz do osób sprawujących pieczę zastępczą/kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.

Główne zadania projektu:

  1. Profilaktyka i interwencja dla rodzin biologicznych – zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej/umożliwienie dzieciom powrotu do rodzin biologicznych (96 osób).
  2. Rozwój pieczy zastępczej – kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze/wsparcie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej (26 osób).

Do kogo skierowany jest projekt?

  1. Osoby (rodziny) w kryzysie – zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych, często z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym w wielu obszarach (m.in. ubóstwo, alkoholizm, doświadczenia przemocowe, - przemoc fizyczna, ekonomiczna, dotykające gł. Kobiet, postawa wyuczonej bezradności i roszczeniowość, brak więzi rodzinnych, brak przygotowania do roli rodzica/opiekuna/partnera życiowego, brak umiejętności spędzania czasu ze swoim dzieckiem).
  2. Osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.

Efekty projektu:

  • Nabycie przez 96 UP w kryzysie kompetencji społecznych umożliwiających pełnienie przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapobiegających umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i/lub umożliwiających dzieciom będących w pieczy zastępczej powrót do rodzin biologicznych.
  • Utworzenie 8 nowych rodzinnych form pieczy zastępczej, w których powstanie min. 8 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
  • Nabycie przez 26 UP kandydatów na rodziny zastępcze i/lub sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kompetencji w zakresie sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji ewentualnych opóźnień , wspieranie bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi.

Harmonogramy

Harmonogram udzielania wsparcia dla Uczestników projektu „Rodzina Razem się Trzyma”(Luty 2023 r.) - 106 kB (pdf)                             

Aktualizacja harmonogramu Zajęć grupowych rozwijających kompetencje społeczne Uczestników projektu -Rodzina Razem się Trzyma  na styczeń 2023 r 181 kB (pdf)

Harmonogram Zajęć grupowych rozwijających kompetencje społeczne Uczestników projektu „Rodzina Razem się Trzyma” 177 kB (pdf)

Aktualizacja Harmonogramu udzielania wsparcia dla uczestników projektu z dnia 07.12.2022 roku 246 kB (pdf)

Aktualizacja Harmonogramu szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, kandydatów do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi projektu „Rodzina Razem się Trzyma”z dnia 25.10.2022 r. 201 kB (pdf)

Harmonogram szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, kandydatów do pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi  z dnia 19.10.2022 r. 199 kB (pdf)

Aktualizacja harmonogramu - Warsztatów stacjonarnych rozwijających kompetencje społeczne Uczestników projektu „Rodzina Razem się Trzyma” z dnia 26.09.2022 r. 179 kB (pdf)

Odwołane zajęcia z dnia 11.12.2021 r.- w ramach projektu Rodzina Razem się Trzyma

Harmonogram zajęć grupowych rozwijających kompetencje społeczne listopad-grudzień 2021 r. projektu „Rodzina Razem się Trzyma” - dostępny w serwisie internetowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Aktualizacja Harmonogramu udzielania wsparcia dla uczestników projektu z dnia 30.09.2021 roku„Rodzina Razem się Trzyma" dostępnego w serwisie internetowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Rekrutacja

Regulamin rekrutacji Rodzina Razem się Trzyma z dnia 18.03.2021 -294 KB (pdf)

Formularz zgłoszeniowy Rodzina Razem się Trzyma z dnia 18.03.2021 -893 KB (doc)

Oświadczenie Uczestnika Projektu Rodzina Razem się Trzyma z dnia 16.03.2021 -887 KB (doc)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Rodzina Razem się Trzyma z dnia 16.03.2021 -876 KB (doc)

Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku Rodzina Razem się Trzyma z dnia 16.03.2021 -874 KB (doc)

Drukuj Drukuj Email Email