Rodzina Razem się Trzyma (Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K023/20)

 

Logo z opisem Fundusze Europejskie Program RegionalnyFlaga biało-czerwona Rzeczpospolitej PolskiLogo Pomorza ZachodniegoLogo Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Rodzina Razem się Trzyma”

Działanie 7.6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Podmiot realizujący projekt:
Powiat Policki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.
Obszar realizacji projektu:
„Rodzina Razem się Trzyma” to projekt realizowany na terenie czterech gmin Powiatu Polickiego tj. Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police.
Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu wynosi 2 031 744,00 zł, w tym:
1. dofinansowanie EFS wynosi 1 191 744,00 zł,
2. wkład własny wynosi 840 000 zł.
Dofinansowanie uzyskane w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 projekt nr RPZP.07.06.00-32-K023/20.
Okres realizacji projektu:
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2023 r.

Cel projektu:
Projekt „Rodzina Razem się Trzyma" to inicjatywa realizowana na terenie Powiatu Polickiego, której celem jest rozwój oraz wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród mieszkańców Powiatu Polickiego. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz do osób sprawujących pieczę zastępczą/kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.


Główne zadania projektu:
1. Profilaktyka i interwencja dla rodzin biologicznych – zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej/umożliwienie dzieciom powrotu do rodzin biologicznych (96 osób).
2. Rozwój pieczy zastępczej – kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze/wsparcie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej (26 osób).

Do kogo skierowany jest projekt?
1. Osoby (rodziny) w kryzysie – zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych, często z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym w wielu obszarach (m.in. ubóstwo, alkoholizm, doświadczenia przemocowe, - przemoc fizyczna, ekonomiczna, dotykające gł. Kobiet, postawa wyuczonej bezradności i roszczeniowość, brak więzi rodzinnych, brak przygotowania do roli rodzica/opiekuna/partnera życiowego, brak umiejętności spędzania czasu ze swoim dzieckiem)
2. Osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.

Efekty projektu:
1. Nabycie przez 96 UP w kryzysie kompetencji społecznych umożliwiających pełnienie przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapobiegających umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i/lub umożliwiających dzieciom będących w pieczy zastępczej powrót do rodzin biologicznych
2. Utworzenie 8 nowych rodzinnych form pieczy zastępczej, w których powstanie min. 8 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
3. Nabycie przez 26 UP kandydatów na rodziny zastępcze i/lub sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kompetencji w zakresie sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji ewentualnych opóźnień , wspieranie bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi.

Aktualizacja - Harmonogram zajęć grupowych rozwijających kompetencje społeczne Styczeń-Luty 2022 r. Projekt Rodzina Razem się Trzyma, dostępny w serwisie internetowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Odwołane zajęcia z dnia 11.12.2021 r.- w ramach projektu Rodzina Razem się Trzyma

Harmonogram zajęć grupowych rozwijających kompetencje społeczne listopad-grudzień 2021 r. projektu „Rodzina Razem się Trzyma” - dostępny w serwisie internetowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Aktualizacja Harmonogramu udzielania wsparcia dla uczestników projektu z dnia 30.09.2021 roku„Rodzina Razem się Trzyma" dostępnego w serwisie internetowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Regulamin rekrutacji Rodzina Razem się Trzyma z dnia 18.03.2021 -294 KB (pdf)

Formularz zgłoszeniowy Rodzina Razem się Trzyma z dnia 18.03.2021 -893 KB (doc)

Oświadczenie Uczestnika Projektu Rodzina Razem się Trzyma z dnia 16.03.2021 -887 KB (doc)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Rodzina Razem się Trzyma z dnia 16.03.2021 -876 KB (doc)

Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku Rodzina Razem się Trzyma z dnia 16.03.2021 -874 KB (doc)

Drukuj Drukuj Email Email