Edukacja Prawna w Powiecie Polickim

Powiat Policki realizując pozostające w jego właściwości zadania z zakresu edukacji prawnej, o których mowa w art. 3b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w 2022 r. zlecił Fundacji Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie realizację zadań publicznych mających na celu zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy m.in. o prawach i obowiązkach obywatelskich, a także dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, jednocześnie uwzględniających także nieodpłatną mediację.

Mając na uwadze powyższe, poniżej udostępniamy mieszkańcom Powiatu Polickiego materiały edukacyjno-poradnicze oraz informacyjne poruszające istotne zagadnienia społeczno-prawne, znajdujące zastosowanie w codziennym funkcjonowaniu wielu grup społecznych, opracowane przez ww. fundację.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami edukacyjno-poradniczymi.

Jakie e-maile można wysyłać bez zgody klienta – aspekt marketingowy

Rozwój usług świadczonych za pośrednictwem Internetu doprowadził do nowego sposobu docierania do klientów poprzez wysyłanie informacji handlowych w postaci wiadomości e-mail. W związku z brakiem możliwości kontaktu osobistego z klientem w warunkach handlu elektronicznego przekaz ten stał się naturalnym sposobem kontaktu na linii sprzedawca – kupujący czy usługodawca – usługobiorca.
 
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem  "Jakie e-maile można wysyłać bez zgody klienta – aspekt marketingowy", w którym wyjaśnione zostały  aspekty marketingowe dotyczące kupującego, usługodawcę oraz usługobiorcę.

Emerytura po mężu

Przejście emerytury z osoby zmarłej na jej małżonka, jest wyłącznie skrótem myślowym. Wdowa nie otrzymuje bowiem tej emerytury, lecz może otrzymywać inne świadczenie ze środków wypracowanych przez zmarłego za jego życia, tj. rentę rodzinną. Jeśli wdowa posiadała swoje świadczenie np. emeryturę, wówczas może dokonać wyboru między własnym świadczeniem, a świadczeniem po zmarłym małżonku, jeśli będzie dla niej korzystniejsze, bo wyższe. Decyduje o tym wdowa.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule  "Emerytura po mężu".
 

Wynagrodzenie brutto a netto

Jednym z punktów umowy o pracę jest wynagrodzenie. Strony ustalają je w kwocie brutto. W konsekwencji pracownik otrzymuje do portfela kwotę znacznie niższą. Również koszty pracodawcy wynikające z zatrudnienia są wyższe niż kwota brutto widniejąca na umowie. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Oznacza to, że jest to najniższe możliwe wynagrodzenie, jakie strony mogą zawrzeć w umowie o pracę na cały etat.Informacje na temat kosztów, rodzaju składek i wiele więcej w artykule  "Wynagrodzenie brutto a netto".

Działalność nierejestrowana

Działalność gospodarcza jest to działalność zorganizowana o charakterze zarobkowym, prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu. Działalność – potocznie nazywana nierejestrową – nawet jeśli spełnia te cztery warunki, to wyjątkowo, ze względu na niski poziom przychodów, nie jest uznawana za działalność gospodarczą. W konsekwencji prowadzenie działalności tego typu nie wymaga wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Więcej na ten temat w artykule "Działalność nierejestrowana"

Przemoc domowa

Działania naruszające prawa lub dobra osobiste osób wspólnie zamieszkujących to przemoc domowa. Osoby wspólnie zamieszkujące to np. osoby pozostające w związku formalnym jak i nieformalnym, czy także osoby mieszkające w wspólnie wynajmowanym mieszkaniu, stancji. Przemoc domowa nie objawia się zawsze tym samym, są różne rodzaje przemocy, np. przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc seksualna czy przemoc ekonomiczna.

Rodzaje przemocy domowej:

  • Przemoc fizyczna to nie tylko bicie, szarpanie czy ogólnie mówiąc zadawanie bólu. Do przemocy fizycznej zalicza się również głodzenie czy zamykanie w jakimś pomieszczeniu.
  • Przemoc psychiczna charakteryzuje się sprawowaniem kontroli przez sprawcę nad ofiarą,        np. zakaz kontaktowania się z kimś, straszenie zabójstwem, grożenie, upokarzanie. Sprawca także może użalać się nad sobą , grozić samobójstwem, aby w ten sposób wywierać wpływ nad ofiarą.
  • Przemoc seksualna to zmuszanie do stosunku lub poddania się innym zachowaniem seksualnym np. gwałt.
  • Przemoc ekonomiczna charakteryzuje się zależnością finansową, np. zakaz pracy, nie dawanie wystarczających środków na przeżycie, wyliczanie i wytykanie wydanych pieniędzy.

Jak się przed nią bronić? Jakie masz prawa? Dowiesz się wiecej czytając artykuł  "Przemoc domowa"

System dozoru elektronicznego

Jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności jest System dozoru elektronicznego (SDE) i polega on na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej, czyli urządzeń elektronicznych oraz instalacji i systemów, które zawierają służące tej kontroli podzespoły elektryczne lub elektroniczne, zwane dalej „środkami technicznymi”.

Informacje na temat wnioskowania, procedury i obowiązków skazanego na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (SDE) znajdują się w artykule  "System dozoru elektronicznego"

 Kalkulator alimentacyjny

Eksmisja – Jak pozbyć się niechcianego lokatora?

Każdy z nas choć raz w życiu miał styczność z umową najmu. Umowa najmu może zostać zawarta na czas oznaczony albo nieoznaczony. Ulega ona rozwiązaniu wskutek upływu terminu, na jaki została zawarta albo poprzez jej wypowiedzenie. Co jednak zrobić w sytuacji gdy jesteśmy wynajmującymi, a lokator mimo upływu terminu obowiązywania umowy nie chce opuścić lokalu? Co grozi nam za wyrzucenie najemcy na tzw. bruk?Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. "EKSMISJA – JAK POZBYĆ SIĘ NIECHCIANEGO LOKATORA?"

Kto ma prawo do Twoich zdjęć publikowanych na Facebooku lub Instagramie?

Wielokrotnie zdarza się nam publikować na Facebooku lub Instagramie wykonane przez siebie zdjęcia. Pojawia się wobec tego wątpliwość kto może rościć sobie prawa do tych materiałów? Ty – jako użytkownik czy też portal, na którym publikujesz fotografie?Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. "Kto ma prawo do Twoich zdjęć publikowanych na Facebooku lub Instagramie?"

Zakaz handlu w niedziele

Zakaz niedzielnego handlu został wprowadzony kilka lat temu, jednak szczególnie uciążliwy stał się dopiero od lutego 2022 r. Wówczas weszły w życie przepisy zaostrzające kary, ale także zostało wprowadzone bardziej rygorystyczne podejście do wyłączeń spod tego zakazu. Więcej na ten temat w artykule pt. "Zakaz handlu w niedziele"

Prawo rodzinne

Prawa konsumenta

Czy obywatele mogą wpływać na tworzenie prawa? Czym jest obywatelska inicjatywa ustawodawcza?

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym z konferencji "Inicjatywa lokalna"

Czym jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna pomoc prawna

Świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla obywateli z Ukrainy (tekst w języku ukraińskim)

Zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (tekst w języku ukraińskim)

Źródło: Fundacja Togarus Pro Bono 

Drukuj Drukuj Email Email