Działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Mierzyn – Stobno (Projekt Nr RPZP.02.02.00-32-0003/19-00)

Logo Funduszy Europejskich Programu Regionalnego Biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej PolskiejLogo Pomorza ZachodniegoLogo Unii Europejskiej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Projekt Nr RPZP.02.02.00-32-0003/19-00 pn. Działania na rzecz zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Szczecina poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3922Z Mierzyn – Stobno


Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna.
Działanie 2.2 Zrównoważona Multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.


Cel projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz dostępności komunikacyjnej związanej z wykorzystaniem alternatywnych środków transportu.


Planowanym efektem będzie poprawa bezpieczeństwa użytkowników, zwiększenie dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców poprzez stworzenie warunków do funkcjonowania indywidualnego transportu niezmotoryzowanego, co wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz polepszy płynność ruchu pojazdów.


Wartość projektu: 1.888.479,10 zł.


Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.605.207,24 zł.


Prace zostały zakończone 11 grudnia 2020 r.

Drukuj Drukuj Email Email