Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna w Policach (Projekt Nr RFRD-1/82/2023)

Symbole Narodowe Rzeczpospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Wartość projektu:

Całkowita wartość inwestycji wynosi 10 419 361,56 zł, w tym:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4 961 983 zł.

Podstawowe informacje o projekcie

Cel projektu.
Przedmiotem zadania jest rozbudowa dwóch dróg powiatowych - ul. Cisowej i ul. Nadbrzeżnej w Policach, stanowiących jeden ciąg komunikacyjny, a polegająca na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni wraz z rozbudową i budową ciągów pieszych, zjazdów, skrzyżowań z drogami innych kategorii, zatok autobusowych oraz pozostałego zagospodarowania pasa drogowego dotyczącego m.in. odwodnienia jezdni, oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji z elementami infrastruktury technicznej niezwiązanej z ruchem drogowym. Odcinek drogi podlegający rozbudowie w większości zlokalizowany jest na terenach zabudowy jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta Police. Tereny przeznaczone pod inwestycję są terenami zurbanizowanymi i stanowią drogę dojazdową do zabudowań mieszkalnych, zakładów produkcyjnych i obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w północnych dzielnicach Szczecina. Droga ta stanowi połączenie alternatywne dla ul. Przęsocińskiej umożliwiając bezpośredni dojazd do zakładów przemysłowych zlokalizowanych wzdłuż zachodnich nabrzeży rzeki Odry. W ramach inwestycji przewiduje się również pozyskanie nowych terenów pod infrastrukturę drogową związanych głównie z przebudową istniejących skrzyżowań, korektą łuków poziomych, budową nowych ciągów pieszych, a także regulacją pasa drogowego.
Początek rozbudowy przyjęto w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową ul. Asfaltowa dowiązując się do istniejącego usytuowania skrzyżowania. Koniec rozbudowy ustalono na granicy administracyjnej miasta Police i miasta Szczecin. Inwestycją objęty zostanie odcinek o długości 1 153,63 m.  Realizacja ww. zadania wpłynie pozytywnie na dostępność firm nie tylko znajdujących się bezpośrednio wzdłuż drogi, ale również innych, związanych profilem działalności z Morskim Portem w Policach, ZCH Police oraz z budowaną farbryką polimerów Polyolefins S.A. Inwestycja drogowa wpłynie również na rozwój infrastruktury logistycznej wspierający dywersyfikację kierunków dostaw LPG do Polski.

Efekty projektu.
Zwiększenie funkcjonalności i bezpieczeństwa drogi dojazdowej do miejsc pracy i zamieszkania, szkoły i innych obiektów użyteczności publicznej, zmniejszenie emisji liniowej szkodliwych substancji do atmosfery, ograniczenie zanieczyszczeń podeszczowych i ich negatywnych skutków dla środowiska, ponadto poprawa warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych na terenie gminy, tym samym zwiększenie ilości potencjalnych miejsc pracy.


Podmiot realizujący projekt: Powiat Policki


Okres realizacji projektu: Projekt realizowany od 13 grudnia 2023 r. do 13 grudnia 2024 r.

Drukuj Drukuj Email Email