Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19(projekt nr WND-POWR.02.08.00-00-0107/20)

Podstawowe informacje o projekcie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

W dniu 14 sierpnia 2020 r. Powiat Policki podpisał z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę Nr 590/ZPS-4/COVID-19/PIECZA/2020 na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 242 000 , w tym:

  • dofinansowanie EFS wynosi 203 957,60 zł tj. 84,28% dofinansowania,
  • środki krajowe 38.042,40 zł tj. 15,72% dofinansowania.

Cel projektu:

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” to inicjatywa realizowana na terenie całego kraju, której celem jest zakup wyposażenia w celu realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (zakup laptopów, oprogramowania) oraz zakupu środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z pandemią (w tym zakupu środków ochrony indywidualnej - maseczek, rękawiczek, zakupu środków dezynfekujących, a także zakupu wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej). 

Celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków epidemii w obszarze  pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych (wszystkich typów, również spokrewnionych), rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii.

Projekt przyczynia się do wsparcia dzieci i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID –19.  

Drukuj Drukuj Email Email