Powiat Policki przeciw uzależnieniom

Biało-czerwona flaga Rzeczypospolirtej Polskiej oraz godło Rzeczypospolitej Polskiej biały orzeł w koronie na czerwonym tle          logo Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka         tablica informacyjna dofinansowanie ze środków bużetu Państwa      

Finansowanie

Budżet Państwa

Nazwa zadania

"Powiat Policki przeciw uzależnieniom"

Nazwa programu

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024

Wartość finansowania wynosi

100.000,00 zł

Całkowita wartość zadania wynosi

149.600,00 zł

Wnioskodawca

Powiat Policki

Data podpisania umowy

Sierpień 2023 r.

Termin realizacji zadania

01.09.2023 - 31.12.2023 r.

Partnerzy/instytucje zaangażowane w realizację zadania

 • Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach
 • Komenda Powiatowa Policji w Policach
 • Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom w Szczecinie
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie

Opis zadania

Celem szczegółowym zadania jest podniesienie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania. Problem zażywania narkotyków i substancji psychoaktywnych jest obecnie jednym z najbardziej aktualnych i trudnych tematów oraz problemów we współczesnym świecie. Narkotyki stały się dostępne w wielu miejscach: w szkole, na ulicy, w dyskotece. Bardzo wielu rodziców żyje w ciągłym strachu przed tym, że ich dziecko któregoś dnia sięgnie po jeden z nich i uzależni się, ale jest również wielu rodziców, którzy problem bagatelizują i nie dopuszczają do siebie myśli, że ich dziecko może mieć kontakt z narkotykami i może się od nich uzależnić, m. in. z powodu braku rzetelnej wiedzy na temat przebiegu procesu uzależnienia oraz konsekwencji zażywania narkotyków. Mając powyższe na względzie działania edukacyjne zarówno wśród młodzieży, jak i ich rodziców, wzmocnione poprzez działania promocyjne  w mediach społecznościowych oraz innych mediach lokalnych są niezbędne. Metody wsparcia zaplanowane w ramach projektu są odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby odbiorców docelowych projektu tj. młodzieży w wieku powyżej 12 roku życia, która uczęszcza do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki, ich rodziców oraz nauczycieli i pedagogów, którzy pracują w tych placówkach.


W projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

 1. Stworzenie i działanie Powiatowego Antynarkotykowego Punktu Wsparcia - dla rodziców, którzy obawiają się, iż ich dzieci zażywają środki psychoaktywne i potrzebują pomocy w tym zakresie.
 2. Zaprojektowanie, wydruk i dystrybucja ulotek informacyjnych - promujących działanie ww. Punktu Wsparcia.
 3. Organizacja spotkań z młodzieżą dotyczących skutków zdrowotnych oraz konsekwencji prawnych zażywania narkotyków.
 4. Szkolenie dla nauczycieli w ramach wdrożenia w program profilaktyki uniwersalnej „UNPLUGGED”.
 5. Konferencja dla nauczycieli i pedagogów – uwzględniająca sposoby wspierania rodziców dotkniętych uzależnieniem dziecka oraz możliwości edukowania młodzieży w obszarze zagrożenia uzależnieniem od narkotyków.
 6. Konferencja dla rodziców - z udziałem specjalistów z zakresu wychowania i terapii uzależnień.
 7. Stworzenie i emisja profilaktycznego filmiku na temat zagrożenia uzależnieniem od środków odurzających z udziałem sławnego sportowca, który zniechęci młodych ludzi do sięgania po substancje psychoaktywne i zachęci ich do postaw asertywnych.
 8. Przeprowadzenie i opracowanie analizy zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności lokalnej w kontekście zagrożenia uzależnieniem od narkotyków.
 9. Przeprowadzenie ewaluacji projektu w celu wytyczenia dalszych działań stanowiących podstawę do stworzenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania uzależnieniom.

 

Godło z dolnym podpisem Wojewoda Zachodniopomorski

                                                                                                                                           Herb Powiat Policki

 

 

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Wojewody Zachodniopomorski, w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Drukuj Drukuj Email Email