Projekt Nr RPZP.05.02.00-32-0002/18-00

Logo Funduszy Europejskich Programu Regionalnego Biało-czerwona flaga Rzeczpospolitej PolskiejLogo Pomorza Zachodniegoflaga Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt Nr RPZP.05.02.00-32-0002/18-00 pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin”

Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Zrównoważony transport
Działanie nr 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Projekt podzielony na 2 etapy.

Etap I, ul. Przęsocińska.

Etap II – miejscowość Przęsocin wraz z przebudową sieci wodociągowej.

Liderem projektu jest Powiat Policki, a Partnerem - Gmina Miasto Szczecin.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej wpływającej na dostępność obszarów inwestycyjnych i ośrodków rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem Zakładów Chemicznych w Policach oraz tzw. Miasteczka Rzemieślniczego oraz zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Planowanym efektem będzie poprawa bezpieczeństwa użytkowników, zwiększenie dostępności komunikacyjnej obu ośrodków miejskich (Polic i Szczecina) dla ich mieszkańców oraz polepszenie płynności ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych, co ograniczy negatywne oddziaływanie ruchu kołowego na środowisko naturalne.  

Wartość projektu: 20.886.447,40 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 11.465.000,00 zł.

Dofinansowanie z Rezerwy Celowej Subwencji Ogólnej: 1.425.220,00 zł.

Etap I - został zakończony. Przebudowano odcinek długości 4,04 km. Prace wykonała firma Strabag.

Etap II - został wyłoniony wykonawca – firma Strabag. Przewidywany termin wykonania inwestycji do 30 kwietnia 2022 r.

Drukuj Drukuj Email Email