Projekt Nr RPZP.05.02.00-32-0002/18-00

 

Projekt Nr RPZP.05.02.00-32-0002/18-00 pn. „Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych – przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin”

Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Zrównoważony transport
Działanie nr 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

Liderem projektu jest Powiat Policki, a Partnerem - Gmina Miasto Szczecin.

 

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej wpływającej na dostępność obszarów inwestycyjnych i ośrodków rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem Zakładów Chemicznych w Policach oraz tzw. Miasteczka Rzemieślniczego oraz zwiększenie wewnętrznej spójności komunikacyjnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

Planowanym efektem będzie poprawa bezpieczeństwa użytkowników, zwiększenie dostępności komunikacyjnej obu ośrodków miejskich (Polic i Szczecina) dla ich mieszkańców oraz polepszenie płynności ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych, co ograniczy negatywne oddziaływanie ruchu kołowego na środowisko naturalne.  

 

Wartość projektu: 20.886.447,40 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7.000.000,00 zł.

Przebudowa obejmie odcinek długości 4,04 km, a zakończenie prac planowane jest na koniec 2020 r.

 

Dnia 18 marca 2019 r. Starostwo Powiatowe w Policach ogłosiło przetarg nieograniczony na "Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police-Szczecin przez m. Przęsocin", Etap I, ul. Przęsocińska.

Link do BIP: http://www.powiat.policki.bip.net.pl/?a=10505

 

Drukuj Drukuj Email Email