- Powiat Policki - https://policki.pl -

Deklaracja dostępności serwisu Starostwa Powiatowego w Policach

Starostwo Powiatowe w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Starostwa Powiatowego w Policach [1]

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-02-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych ani audiodeskrypcji, brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-07-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-04-19

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Daniel Kiełczewski, adres poczty elektronicznej kielczewski@policki.pl [2]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 432 81 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich [3].

Dostępność architektoniczna

Siedziba Starostwa Powiatowego w Policach: ul. Tanowska 8, 72-010 Police,  spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696).

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ulicy Tanowskiej oznaczone literami A, B i C. Do wejścia A prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się system wzywania pomocy (call-hear). Wejście B posiada drzwi otwierane automatycznie i jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, przed wejściem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście C nie posiada schodów i nie ma drzwi automatycznie otwieranych.

Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie), natomiast istnieją bariery pionowe (brak windy).

Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń: drzwi otwierane automatycznie, system wzywania pomocy (call-hear), pola uwagi, oznaczenia schodów poprzez naklejenie taśm, wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy – tablice informacyjne, tabliczki dotykowo-punktowe (brajlowskie), pola uwagi, możliwość uzyskania informacji w kancelarii głównej.

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla pracowników kancelarii głównej.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza polskiego języka migowego.

Zapewnienie komunikacji z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika kancelarii głównej urzędu o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.

Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Policach nie udostępnia aplikacji mobilnych do pobrania.

Print Friendly, PDF & Email [4]