- Powiat Policki - https://policki.pl -

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach

Podstawa prawna

Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach, zwaną dalej „Radą”, utworzono na mocy zarządzenia Starosty Polickiego Nr 11/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach oraz powołania jej członków. Rada jest organem opiniodawczo – doradczym Starosty Polickiego, jej kadencja trwa 4 lata.
Podstawą do powołania Rady są zapisy art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

Zakres działalności Rady

Do zakresu działalności Rady należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 • ocena realizacji programów
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Polickiego pod kątem i ich skutków dla osób niepełnosprawnych

Organizacja i tryb działania Rady

Rada składa się z 5 osób, które powoływane są spośród przedstawicieli, działających
na terenie Powiatu Polickiego, organizacji pozarządowych i fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatowych i gminnych).
    
Rada zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków, dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz tworzą prezydium powiatowej rady, wybierane na okres jednego roku.

Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego, który jednocześnie kieruje pracami Rady we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium. Przewodniczący
w szczególności:

 • ustala przedmiot i termin posiedzeń rady
 • przewodniczy posiedzeniom rady oraz posiedzeniom jej prezydium
 • reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji
 • zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów i instytucji
 • niereprezentowanych w radzie
 • inicjuje i organizuje prace rady

Prezydium Rady:

 • wykonuje zadania rady w okresie między jej posiedzeniami
 • opracowuje i przedstawia na posiedzeniu rady projekty planów pracy rady
 • przygotowuje coroczne sprawozdania z działalności rady
 • powierza zadania stałym i doraźnym zespołom problemowym

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby. Podczas posiedzeń omawiane
są w szczególności problemy dotyczące integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Radzie. Rada wyraża swoje opinie w sprawach należących do zakresu jej działania w formie uchwał lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.
Z odbytego posiedzenia każdorazowo spisywany jest protokół.

Skład Rady

Na mocy zarządzenia Starosty Polickiego Nr 11/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach oraz powołania jej członków rozpoczęła się czteroletnia kadencja Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach. W skład ww. rady weszły następujące osoby:

 • Krystyna Ryszkiewicz – przedstawiciel Gminy Dobra, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej;
 • Maria Kobuszyńska – przedstawiciel Gminy Nowe Warpno, Radna Rady Miejskiej w Nowym Warpnie;
 • Krystyna Wełnicka – przedstawiciel Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Policach;
 • Katarzyna Sobocińska – przedstawiciel Stowarzyszenia Motocyklowego „SOKÓŁ”    w Policach;
 • Anna Sendziuk – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „AMICUS” w Policach.

Następnie, na podstawie przeprowadzonych wyborów w dniu 17 marca 2016 r., członkowie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach, spośród swojego grona, wybrali prezydium Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach, w składzie:

 • Maria Kobuszyńska – Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach;
 • Anna Sendziuk – Wiceprzewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach;
 • Katarzyna Sobocińska – Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach;
 • Krystyna Ryszkiewicz – Członek Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach;
 • Krystyna Wełnicka – Członek Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach.

Kolejno, w związku z obowiązkiem corocznego wyboru nowego prezydium rady, na podstawie przeprowadzonych wyborów w dniu 29 marca 2017 r., członkowie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach, spośród swojego grona, wybrali prezydium Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach, w składzie:

1)Anna Sendziuk- Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach;

2)Maria Kobuszyńska– Wiceprzewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach;

3)Katarzyna Sobocińska – Sekretarz Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach;

4)Krystyna Ryszkiewicz – Członek Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach;

5)Krystyna Wełnicka – Członek Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach.

Posiedzenia Rady

W dniu 28 marca 2017 r. odbyło się X posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach.

Porządek obrad posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr IX/2017 z IX posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 13 marca 2017 r.
 4. Podjęcie uchwały Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach w sprawie wyboru Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach.
 5. Podjęcie uchwały Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady
  do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach.
 6. Podjęcie uchwały Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach w sprawie wyboru Sekretarza Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach.
 7. Podjęcie uchwały Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Policach w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2017 r. oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.
 8. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z realizacji w 2016 r. Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 – 2020”.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z niniejszego posiedzenia dostępny jest do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, pokój nr 16 (parter), w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email [1]