- Powiat Policki - https://policki.pl -

Projekt Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18

 logo Funduszy Europejskich Programu RegionalnegoBiało-czerwona flaga Rzeczpospolitej PolskiejLogo Pomorza ZachodniegoFlaga Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18, pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego.”

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja

Działanie 8.3 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

 

Celem projektu jest:    

doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.

Planowanym efektem jest:    

ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia;

oraz wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzenie nabytych kompetencji.

Wartość projektu: 6 924 816,11 zł

Dofinansowanie: 6 454 536,11 zł

Czas trwania projektu: od 2018 r. do 2021 r.

Regulamin Projektu 8.3 [1] 274 KB (pdf)

Formularz zgłoszeniowy dla uczniów 8.3 [2] 291 KB (pdf)

Formularz zgłoszeniowy dla osób dorosłych 8.3 [3]  290 KB (pdf)

Deklaracja dla nauczyciela – projekt 8.3 [4]  172 KB (pdf)

Deklaracja dla ucznia – projekt 8.3 [5]   214 KB (pdf)

Postęp rzeczowy projektu 01.08.-31.10.2018 [6]   2 MB (pdf)

Postęp rzeczowy projektu 1.09.-31.10.2018 [7]   1 MB (pdf)

Postęp rzeczowy projektu 01.11.-31.12.2018 [8]  2 MB (pdf)

Postęp rzeczowy projektu 01.04-30.06.2019 [9]    2 MB (pdf)

Postęp rzeczowy projektu 01.01-31.03.2020 [10]   2 MB (pdf)

Postęp rzeczowy projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach [11]dostępny w serwisie internetowym szkoły

Postęp rzeczowy projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo Nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Policach [12] dostępny w serwisie internetowym ośrodka

Postęp rzeczowy projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów orderu Uśmiechu w Tanowie [13] dostępny w serwisie internetowym ośrodka

Postęp rzeczowy projektu realizowanego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Trzebieży [14] dostępny w serwisie internetowym ośrodka

8.3 Szczegółowy harmonogram udzielanych wsparć w projekcie (aktualizacja 25.09.2019 r.) [15]  376 KB (pdf)

 

Print Friendly, PDF & Email [16]