Podstawowe informacje o projekcie

 

 „Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach”

Informacje o projekcie

Działanie 7.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

 Podmioty realizujące projekt:

Lider Projektu: Powiat Policki.

Partner Projektu: Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”.

 Obszar realizacji projektu:

Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach to projekt realizowany na terenie trzech powiatów szczecińskiego obszaru metropolitarnego tj. powiat m. Szczecin, Policki, Gryfiński.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi: 5 231 259,15 zł, w tym:

  • dofinansowanie z EFS wynosi 4 867 709,15 zł,
  • wkład własny wniesiony przez Lidera Projektu: 363 550,00 zł.

Dofinansowanie uzyskane w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych      w interesie ogólnym”,  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,  konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Okres realizacji projektu:

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt jest skierowany do 78 mieszkańców powiatu m. Szczecina, Polickiego, Gryfińskiego, którzy są zagrożeni ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Są to osoby:

- niesamodzielne (w tym osoby niepełnosprawne), których dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego (niesamodzielne ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność – zgodnie ze skalą Barthel).

- doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (np. ubóstwo i niepełnosprawność występujące jednocześnie).

Cel główny projektu:

Projekt zakłada rozwój i wzrost dostępności usług społecznych dla 78 mieszkańców ww. powiatów poprzez:

  • utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 30 miejsc opieki w Dziennym Domu Pomocy,
  • utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 12 miejsc opieki w Domu Wspieranym,
  • usługi wspierające pobyt osoby niesamodzielnej w DDP i DW, w tym świadczenie usług opiekuńczych wraz z usługami wspierającymi aktywność osoby niesamodzielnej.

Efekty projektu:

Efektem zrealizowanych działań będzie zwiększenie liczby miejsc i dostępności usług społecznych świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych oraz aktywizacja społeczna i edukacyjna osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Dzięki realizacji projektu na terenie trzech powiatów szczecińskiego obszaru metropolitarnego powstanie trwały, spójny oraz kompleksowy system wsparcia osób niesamodzielnych, będący efektem współpracy instytucji publicznych (powiatu) oraz podmiotu ekonomii społecznej wybranego w drodze konkursu (Szczecińskie Stowarzyszenie "Złoty Wiek"), bez którego nie byłaby możliwa właściwa i profesjonalna realizacja projektu.

Harmonogram realizacji projektu:

  1. Prace remontowo-adaptacyjne w Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych

        III kwartał 2018 r. - IV kwartał 2019 r.

Zadanie dotyczy przebudowy wraz z rozbudową byłego ośrodka szkolno- wychowawczego zlokalizowanego w części nieruchomości położonej w Policach przy ul. Janusza Korczaka 17. Zostaną przeprowadzenie gruntowne prace remontowe i modernizacyjne, które obejmą roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane, w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wentylacyjnej i alarmowej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Jednocześnie zostanie zagospodarowany teren wokół nieruchomości celem wykonania m.in. miejsc postojowych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przestrzeni rekreacyjnej dla osób korzystających z budynku. Przeprowadzone prace pozwolą na utworzenie pomieszczeń dla działalności Dziennego Domu Pomocy wraz z hostelem (miejsce dla 30 osób, z czego 8 będzie miało możliwość nocowania) oraz Domu Wspieranego (12 miejsc). Łączna powierzchnia netto, która będzie podlegała pracom remontowym i modernizacyjnym wynosić będzie 1 397,8 m2 (w tym piwnice 370 m2).

2. Wyposażenie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych

 IV kwartał 2019 r.

Zadanie dotyczy kompletnego wyposażenia pomieszczeń RCWON w niezbędny sprzęt do pobytu osób i prowadzenia zajęć merytorycznych (terapii i rehabilitacji).  Nowe wyposażenie umożliwi stworzenie wysokiej jakości miejsc świadczenia usług społecznych. Zaplanowane rozwiązania umożliwią dostęp do domu dziennego i domu wspieranego wszystkim osobom niesamodzielnym bez względu na ograniczenia. Umożliwi to w szczególności zakup busa typu Ford Transit Custom Combi w pełni dostosowanego do przewozu osób niesamodzielnym (w szczególności starszych i niepełnosprawnych). W RCWON wszystkie zaplanowane prace oraz wyposażenie mają umożliwić korzystanie z pomieszczeń przez osoby niesamodzielne.

3. Funkcjonowanie Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych.

 I kwartał 2020 r. - IV kwartał 2021 r.

W ramach zadania planuje się uruchomienie Dziennego Domu Pomocy wraz z hostelem (miejsce dla 30 osób, z czego 8 będzie miało możliwość nocowania) oraz Domu Wspieranego (12 miejsc). Przez okres 24 miesięcy będą one dostępne dla uczestniczących w nim osób, które będą mogły otrzymać następujące wsparcie:
a) pracę socjalną – usługa skierowana na wzmacnianie lub odzyskiwanie zdolności do funkcjonowania osoby w społeczeństwie;

b) poradnictwo specjalistyczne, w szczególności psychologiczne i prawne;

c) usługi opiekuńcze;

d) trening umiejętności praktycznych, którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie samodzielności w zakresie doskonalenia podstawowych czynności dnia codziennego (np. pranie, suszenie odzieży, sprzątanie, korzystanie z urządzeń elektrycznych)

e) trening higieny;

f) trening finansowy, którego celem jest rozwijanie umiejętności planowania i wydatkowania dostępnych środków finansowych – w tym związanych z utrzymaniem mieszkania;

g) trening zarządzania mieszkaniem, w tym zarządzanie energią;

h) trening kulinarny, i) trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

j) trening interpersonalny;

W ramach prowadzonej działalności DDP będzie świadczył m.in. następujące usługi:

a) zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;

b) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;

c) co najmniej dwa posiłki w siedzibie DDP;

d) umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo;

e) dostęp do książek i środków przekazu, organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich;

f) pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej.

Drukuj Drukuj Email Email