Ogłoszenia o otwartym naborze Partnera do współpracy w celu realizacji projektu partnerskiego pn.: „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”

10 listopada 2022

Powiat Policki - jako organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 roku poz.1079), ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia, pn.: „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”, zwanego dalej Projektem.

Projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Konkursu, pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, finansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):

Komponent: A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”,
Cel szczegółowy Komponentu: A3. „Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji”,
Reforma: A3.1. Kadry dla nowoczesnej gospodarki – poprawa dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją, Inwestycja: A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.

I. Cel partnerstwa i zasady współpracy

Celem Partnerstwa jest wspólna realizacja przedsięwzięcia na rzecz gospodarki i edukacji społeczeństwa polegającego na utworzeniu Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w ramach, którego zostanie utworzone zaplecze infrastrukturalne Centrum oraz wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży przemysłu chemicznego poprzez zapewnienie przestrzeni dla innowacyjnej i trwałej współpracy biznesu z edukacją zawodową na wszystkich poziomach kształcenia zawodowego, a także wdrożenie koncepcji doskonałości zawodowej w polskim systemie kształcenia zawodowego tym samym rozwijając i wykorzystując wiedzę oraz umiejętności zawodowe (branżowe).

Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w obowiązkowym Partnerstwie zgodnie z przyjętymi zasadami regulaminu konkursu - Organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe (Lider) oraz podmiot branżowy, o którym mowa w pkt. II ogłoszenia.

Współpraca Partnera z Liderem na etapie składania wniosku o dofinansowanie polegać będzie na przygotowaniu wniosku projektowego, w szczególności w zakresie opisów merytorycznych, budżetu projektu, dostarczeniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji oraz danych dotyczących Partnera niezbędnych na potrzeby uzupełnienia dokumentacji/wniosku.

Dalsza współpraca, po otrzymaniu dotacji, polegać będzie na uczestniczeniu w realizacji projektu na każdym jego etapie, w tym na wspieraniu zarządzania projektem oraz przygotowaniu dokumentów sprawozdawczych wskazanych przez instytucje finansującą oraz wszystkie działania niezbędne do osiągnięcia i należytego wykonania projektu. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia będzie zgodny z regulaminem konkursu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, zamieszczonym na stronie.

II. Kto może zostać Partnerem i liczba Partnerów

Do naboru może przystąpić podmiot spoza sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), który wspólnie z przedstawicielami podmiotu ogłaszającego nabór będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz – w celu wspólnej realizacji projektu – wniesie zasoby ludzkie lub organizacyjne lub techniczne.

Partnerem może zostać podmiot branżowy o ogólnopolskim zasięgu, działający na terenie całego kraju (co wynika ze statutu tego podmiotu według stanu na 15 sierpnia 2022 r.), właściwy dla danej dziedziny, której dotyczy konkurs: ­

 • organizacja lub stowarzyszenie pracodawców albo
 • samorząd gospodarczy lub inna organizacja gospodarcza albo
 • stowarzyszenie zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne albo ­
 • samorząd zawodowy zrzeszający osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne, który działa na podstawie odpowiednio:
  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 579, z późn. zm.), ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 97, z późn. zm.), ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2159, z późn. zm.)

Za właściwy dla danej dziedziny podmiot branżowy rozumie się podmiot: ­
który ma ogólnopolski zasięg działania określony w statucie (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.), ­którego zakres działalności określony w statucie (według stanu na 15 sierpnia 2022 r.) obejmuje daną dziedzinę oraz który prowadzi działalność statutową w tej dziedzinie. Za spełniające to kryterium nie uznaje się podmiotów, których działalność jest przekrojowa dla wszystkich dziedzin, np. organizacje działające w obszarze BHP są właściwe wyłącznie dla dziedziny „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Ostateczny odbiorca wsparcia do wniosku o objęcie wsparciem dołączy dokument (statut) potwierdzający spełnienie warunku dotyczącego właściwości w danej dziedzinie, ­który działa na podstawie ww. ustaw.

Powiat Policki jako organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, jako Lider, wyłoni jednego obowiązkowego Partnera branżowego w ramach niniejszego naboru. Lider w przedsięwzięciu przewiduje możliwość pozyskania dodatkowych dobrowolnych Partnerów właściwych dla danej dziedziny przemysłu chemicznego, której dotyczy konkurs, np.: zakład pracy, uczelnię wyższą.

III. Opis działań i zakres tematyczny projektu


Utworzenie i wsparcie BCU w dziedzinie przemysłu chemicznego odbędzie się poprzez realizację następujących zadań:

a) działania inwestycyjne takie jak:

 • rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
 • przebudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU i/lub
 • remont (adaptacja) istniejącej infrastruktury na potrzeby BCU wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz wraz z zagospodarowaniem otoczenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) oraz z zachowaniem zasad działalności zrównoważonej środowiskowo, o których mowa w dokumentacji dostępnej na stronie DNSH - zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku (do no significant harm) - Krajowy Plan Odbudowy - Portal Gov.pl (www.gov.pl), zwanej zasadą DNSH1

oraz

b) zakup wyposażenia rozumianego w szczególności jako: maszyny, sprzęt, urządzenia techniczne i materiały eksploatacyjne w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrów,
c) utworzenie struktury instytucjonalnej rozumianej jako wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego, powołanie Rady BCU,
d) zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum.

Wsparcie funkcjonowania BCU będzie obejmowało realizację działań w czterech obszarach:

 • działalność edukacyjno-szkoleniowa,
 • działalność integrująco-wspierająca,
 • działalność innowacyjno-rozwojowa,
 • działalność doradczo-promocyjna.

IV. Kryteria wyboru partnera

Wymagania wobec Partnera
a) zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa;
b) deklaracja wkładu potencjalnego Partnera w realizację projektu i przedsięwzięcia;
c) współpraca w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie;
d) wybór Partnera ograniczony jest wyłącznie do podmiotów branżowych zgodnie z regulaminem konkursu;
e) zgodność oferowanego wkładu potencjalnego Partnera z realizacją celu partnerstwa;
f) uczestnictwo w realizacji projektu na każdym etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym uczestnictwo Partnera może być ograniczone do realizacji części zadań;
g) wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu podmiotu branżowego na Partnera.

V. Dokumenty stanowiące ofertę

1. Od Partnera przystępującego do naboru wymagane jest złożenie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 wraz z dokumentami, oświadczeniami i deklaracjami:
1) deklaracji gotowości współpracy z Liderem na etapie składania wniosku, a także w trakcie projektu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”;
2) deklaracji gotowości podpisania listu intencyjnego lub zawarcia umowy partnerskiej, zawierającej w szczególności uregulowania, o których mowa w art. 39 ust. 9 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
3) oświadczenie, o zapoznaniu się ze szczegółowym opisem konkursu, w tym w szczególności regulaminem konkursu, wzorem listu intencyjnego dotyczącego partnerstwa, podstawowymi zasadami współpracy stron znajdującymi się pod adresem: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie;
4) wypełnienie i podpisanie oświadczenia Partnera o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie przepisów art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), załącznik nr 2;
5) oświadczenia o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze na Partnera;
6) statut, którego zakres działalności określony w statucie według stanu na 15 sierpnia 2022 r., obejmuje dziedzinę przemysłu chemicznego oraz który prowadzi działalność statutową w tej dziedzinie;

A nadto w formularzu ofertowym od Partnera wymagane jest wykazanie:

7) określenie zakresu wkładu w realizacje celów partnerstwa, w szczególności poprzez zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich lub zasobów organizacyjnych lub technicznych;
8) doświadczenie przy realizacji projektów o podobnym charakterze lub charakterze szkoleniowym, edukacyjnym;
9) zgodność działania Partnera z celami projektu i partnerstwa;
10) wiedzy i doświadczenia w dziedzinie przemysłu chemicznego.

2. Wymagania określone w pkt. 1 ppkt. 1-6 stanową kryteria formalne. Niespełnienie co najmniej jednego kryterium formalnego powoduje odrzucenie oferty.

3. Wymagania określone w pkt.1 ppkt. 7-10 stanową kryteria merytoryczne, których wartość punktowa została określona w formularzu oferty na Partnera.

4. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera ma obowiązek poinformować osoby, których dane osobowe podaje w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą, o udostępnieniu ich danych Liderowi w celu realizacji procesu wyboru Partnera. Partner zobowiązuje się w imieniu Lidera do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił na potrzeby naboru Partnerów, informacji o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za godność z oryginałem przez podmiot ubiegający się na wybór Partnera.

6. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym osobę do reprezentowania go w naborze, a także w realizacji projektu, w tym w szczególności do podpisania listu intencyjnego i zawarcia umowy;

7. Z Podmiotem który uzyska największą liczbę punktów zostanie podpisany list intencyjny, potwierdzający chęć przystąpienia do przedsięwzięcia;

8. Umowa partnerska w sprawie wspólnej realizacji projektu, określająca zadania Lidera i Partnera, koszty realizacji zadań, zasady zarządzania projektem oraz współpracy, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz inne kluczowe kwestie związane z realizacją projektu, zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania jego dofinansowania.

VI. Termin składania ofert

1. Oferty, w formie pisemnej, należy składać do dnia 01 grudnia 2022 r. pocztą lub osobiście na adres:

Wydział Edukacji i Kultury
Starostwo Powiatowe w Policach
ul. Tanowska 8, 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopisanym tytułem:
„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach”.

2. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji.

3. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.

4. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie. W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu.

5. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną odrzucone.

6. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane podmiotom ubiegającym się o wybór na Partnera.

7. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert będzie się odbywać w oparciu o punktację przyznaną według kryteriów wskazanych w formularzu oferty.

8. Na podstawie liczby punktów przyznanych dla poszczególnych ofert sporządzona zostanie lista rankingowa ocenionych ofert. Oferta z największą liczbą punktów będzie decydować o wyłonieniu Partnera.

9. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Partnerów takiej samej liczby punktów, przeprowadzone zostaną indywidualne spotkania kwalifikacyjne z każdym z nich. Podczas spotkania zostanie dokonana weryfikacja przyznanej punktacji i ostateczny wybór Partnera. Jeśli po weryfikacji ocena nie ulegnie zmianie i kandydaci nadal będę mieli jednakową liczbę punktów, decydować będzie staż i doświadczenie wymagane do celów projektu i przedsięwzięcia.

10. Z podmiotem, który zostanie wyłoniony w toku naboru Partnera, zostanie zawarta Umowa o Partnerstwie, której wzór zostanie opublikowany w pierwszym dniu trwania naboru.

11. Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej https://policki.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach, ul. Tanowska 8, 72-010 Police, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zakończenia naboru.

VII. Informacje dodatkowe


1. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

2. Planowany termin realizacji projektu:

termin I – nie później niż 30 września 2025 r.
termin II – nie później niż 30 czerwca 2026 r.

3. Partnerska realizacja projektu nie jest gwarantowana i będzie ona uzależniona od uzyskania środków dofinansowania jego realizacji.

4. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny oraz do zmiany niniejszego ogłoszenia.

5. Osoba uprawniona do kontaktu: Agnieszka Bąk e- mail: bak@policki.pl

6. Nabór ofert będzie ważny również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.

VIII. Załączniki


1. Formularz ofertowy - 50 KB docx

2. Wzór listu intencyjnego - 40 KB docx

3. Ogłoszenie -  54 KB docx

Źródło:Wydział Edukacji i Kultury/Starostwa Powiatowego w Policach

Drukuj Drukuj Email Email