Wydział Ochrony Środowiska

Bogusława Szulc - naczelnik wydziału

tel: 914328141, e-mail: szulc@policki.pl

 Justyna Zygmunt - z-ca naczelnika

tel: 914328140, e-mail: zygmunt@policki.pl

 Beata Wasikowska - główny specjalista

tel: 914328142, e-mail: wasikowska@policki.pl

Wioleta Zielonka - podinspektor

tel: 914328142, e-mail: zielonka@policki.pl

Jolanta Tomczak - pomoc administracyjna

tel: 91 432 81 42, e-mail: tomczak@policki.pl

Ewa Jankowska - inspektor

tel: 914328140, e-mail: jankowska@policki.pl

Urszula Ciok-Piotrowska - inspektor

tel: 914328140, e-mail: ciok-piotrowska@policki.pl

 

Zgłoszenie stwierdzenia potencjalnie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi- apel do mieszkańców

Na podstawie art. 101d w związku z  art. 101e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) Starosta Policki apeluje  o zgłaszanie przypadków miejsc, na których mogą istnieć potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Na podstawie art. 101e ust. 3 i 4 ustawy, Starosta sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, przez historyczne zanieczyszczenie ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.; rozumie się przez to także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1789, z 2015 r. poz. 277 i 1926 oraz z 2017 r. poz. 1215 i 1566), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

  1. Zgłoszenie stwierdzenia potencjalnie historycznego zanieczyszczenia ziemi powinno zawierać:

a. imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;

b. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;

c. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi,    w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;

d. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację,  która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa  w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska.

  1. Do zgłoszeń składanych w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa w punkcie 3 i 4.

Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Zgłoszenia proszę przekazywać na adres: Starostwo Powiatowe w Policach,   Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Tanowska 8, 72-010 Police lub na adres mailowy: kancelaria@policki.pl

Na podstawie uzyskanych danych, sporządzony zostanie przez Starostę Polickiego wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.

 

Wzór zgłoszenia - plik do pobrania (kB 28,5, doc.)

 

Drukuj Drukuj Email Email