Upływa termin składania wniosków o przyznanie nagrody Starosty Polickiego.

22 kwietnia 2022

30 kwietnia 2022 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie nagrody Starosty Polickiego za sukcesy uczniów w roku szkolnym 2021/2022.

Nagroda Starosty Polickiego skierowana jest do dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki oraz dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Polickiego w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest inny organ niż Powiat Policki.

Nagroda Starosty Polickiego przyznawana jest za osiągnięcia ucznia potwierdzone zdobyciem indywidualnie lub drużynowo:

1) tytułu laureata I, II lub III miejsca w rejonowym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym konkursie wiedzy albo udziałem w olimpiadzie na szczeblu ogólnopolskim;

2) tytułu laureata I, II lub III miejsca w rejonowym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym konkursie o charakterze artystycznym;

3) I, II lub III miejsca w rejonowych, powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowym konkursie o charakterze sportowym;

4) I, II, III miejsce w rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym konkursach, obejmującym problematykę inną niż wymienione w punktach 1-3.

5) Nagroda przyznawana jest także uczniom za działalność w ramach wolontariatu na rzecz społeczności lokalnej.

Nagradzane jest tylko najwyższe osiągnięcie ucznia w danej kategorii.

Każdy uczeń ma prawo do otrzymania nagrody w kilku kategoriach w danym roku szkolnym.

Wniosek o przyznanie nagrody przedkłada Staroście Polickiemu:

1) dyrektor szkoły;

2) pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny - po akceptacji dyrektora szkoły.

do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego.

(Starosta Policki może poddać weryfikacji wnioski złożone po terminie, nie późniejszym jednak niż 31 sierpnia danego roku szkolnego).

Procedura przyznawania nagrody Starosty Polickiego 105 KB (pdf)

Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Polickiego 157 KB (pdf)

Tekst: Milena Bury/Wydział Edukacji i Kultury

Drukuj Drukuj Email Email