Porozumienie z Zachodniopomorskim OHP

6 maja 2016

4 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Policach podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Polickim a Ochotniczymi Hufcami Pracy.

Porozumienie polega na współpracy partnerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem włączenia się Powiatu Polickiego w realizację zadań Zachodniopomorskiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie.

Zachodniopomorska Komenda natomiast zobowiązuje się do współdziałania w zakresie realizacji działalności edukacyjno-wychowawczej i profilaktycznej oraz przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży z terenu Powiatu Polickiego ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży zaniedbanej, niedostosowanej społecznie, a także pozostałej młodzieży ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i bezrobotnych absolwentów.

To przede wszystkim podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb społeczności lokalnej, problemów rynku pracy i szkoleń oraz zatrudniania młodzieży. To także współpraca przy opracowywaniu i realizacji programów celowych na rzecz zaspokajania potrzeb młodzieży zaniedbanej edukacyjnie i wychowawczo, zagrożonej lub dotkniętej bezrobociem – wymienia Mateusz Frąckowiak koordynator ds. informacji Starostwa Powiatowego w Policach.

Porozumienie ze strony Powiatu Polickiego podpisali Starosta Policki Andrzej Bednarek i Wicestarosta Policki Paweł Mirowski, a ze strony Zachodniopomorskiego OHP Komendant Tomasz Namieciński.

Porozumienie pomiędzy Powiatem Polickim, a Zachodniopomorską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Fotogaleria

Tekst i foto: Mateusz Frąckowiak/ koordynator ds. informacji

Drukuj Drukuj Email Email