Osobiste stawiennictwo przy składaniu wniosku o kartę parkingową

24 lipca 2023

W związku z odwołaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenie epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r. - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1118), z dniem 29 września 2023 r. mija okres, w którym możliwe było składanie wniosków o wydanie karty parkingowej z wyłączeniem osobistego stawiennictwa §18a rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1611) Do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896).

W związku z powyższym przypominamy, iż zgodnie z treścią § 2 ww. rozporządzenia:

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Drukuj Drukuj Email Email