Budżet Powiatu Polickiego na 2018 rok jednogłośnie uchwalony

28 grudnia 2017

Podczas XXXVI sesji Rady Powiatu w Policach, która odbyła się w piątek 22 grudnia, jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok

W 2018 roku dochody Powiatu Polickiego wyniosą 116 249 189 zł, z czego dochody bieżące wyniosą 86 192 494 zł, a dochody majątkowe 30 056 695 zł.

Wydatki budżetu Powiatu Polickiego będą w wysokości 122 790 227 zł, z czego wydatki bieżące wyniosą 84 636 208 zł, a wydatki majątkowe 38 154 019 zł.

W związku z tym, deficyt budżetu Powiatu Polickiego wyniesie 6 541 038 zł. Zostanie pokryty:

  • wolnymi środkami, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 541 038 zł;
  • przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 000 000 zł.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Polickiego wyniosą:

  • przychody w wysokości 8 041 038 zł;
  • rozchody w wysokości 1 500 000 zł.

W budżecie Powiatu Polickiego zostały utworzone rezerwy:

  • ogólna w wysokości 123 000 zł;
  • celowa z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 173 000 zł;
  • celowa z przeznaczeniem na zadania własne z zakresu oświaty w wysokości 1 688 089 zł;
  • celowa z przeznaczeniem na wkłady własne w projektach w wysokości 50 000 zł.

Podczas piątkowej sesji Rady Powiatu w Policach za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 19 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała Rady Powiatu w Policach w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Polickiego na 2018 rok

Tekst i Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email