18. miejsce Powiatu Polickiego w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Miast na prawach Powiatu za 2022 rok

31 marca 2023

Logotyp Związku Powiatów Polskich

Powiat Policki zajął 18 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Miast na prawach Powiatu za 2022 rok prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich w kategorii Powiaty z liczbą mieszkańców od 60-120 tys.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Miast na prawach powiatu prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla powiatowego w Polsce.

Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie online.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; oraz działania promocyjne.

Powiat Policki za ww. działania w 2022 roku zajął 18 miejsce (liczba uzyskanych punktów 34 855) na 150 powiatów kwalifikujących się do kategorii od 60-120 tys. liczby mieszkańców.

Maksymalna punktacja została przyznana Powiatowi Polickiemu m.in. za:

 • liczbę programów/projektów realizowanych i finansowanych z funduszy zewnętrznych,
 • wielkości środków finansowych wydatkowanych na szkolenie kadry urzędu jak i placówek w danym roku
 • wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację zadań publicznych przez NGO
 • wspieranie i aktywizację środowiska senioralnego
 • wspieranie i promocję wolontariatu
 • Kodeks Etyczny pracowników Starostwa Powiatowego w Policach
 • przeprowadzenie programu na rzecz osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu
 • promocję aktywnego stylu życia poprzez organizowanie/wsparcie imprez o charakterze sportowym
 • za rozwój szkolnictwa zawodowego
 • wspieranie inicjatyw integrujących społeczność lokalną
 • udział w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli i pracowników powiatowych jednostek oświatowych
 • działania (edukacyjne, informacyjne) z zakresu bezpieczeństwa publicznego na rzecz mieszkańców
 • ścieżki rowerowe zlokalizowane na terenie powiatu (dot. to również ścieżek gminnych)
 • organizację powiatowego konkursu adresowanego do samorządów gminnych lub np. uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
 • przynależność do regionalnej organizacji turystycznej
 • inicjatywy JST które pomagają zachować specyfikę swojego regionu,
 • pielęgnować lokalne zwyczaje, obrzędy charakterystyczne dla jego terenu
  członkostwo w ZPP
 • udźwiękowienie strony www urzędu/mówiącą przeglądarkę na stronie www urzędu
 • możliwość płatności bezgotówkowych w urzędzie
 • dostosowanie urzędu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • przynależność do ZROT

Punkty dla Powiatu Polickiego zostały również przyznane m. in. za:

 • ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych w danym roku (liczyły się te środki, które fizycznie były na koncie w danym roku)
 • ilość pozyskanych środków finansowych pochodzących z funduszy krajowych w danym roku (liczyły się te środki, które fizycznie były na koncie w danym roku)
 • liczbę programów realizowanych i finansowanych z funduszy krajowych w danym roku
 • opracowaną odrębną, tematyczną (sektorową) strategię rozwoju lub dokument o tożsamym charakterze
 • funkcjonujące strefy przemysłowe/strefy aktywności gospodarczej o powierzchni co najmniej 1 ha,
 • posiadanie w urzędzie rozwiązań ułatwiających kontakt z urzędem osób z dziećmi
 • przeprowadzenie programu polityki zdrowotnej
 • pracownie informatyczne w placówkach
 • wspieranie zdolnej, utalentowanej młodzieży
 • wsparcie finansowe służb, inspekcji i straży
 • uczestnictwo w inicjatywie międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu
 • oznaczone trasy tematyczne na terenie powiatu
 • współpracę partnerską Powiatu Polickiego z inną JST (dane dot. tylko urzędu)
 • współpracę partnerską z innym podmiotem publicznym (dane dot. tylko urzędu)
 • współpracę partnerską z inną JST zlokalizowaną poza granicami naszego kraju (dane dot. tylko urzędu)
 • działania promocyjne
 • wydawnictwa promujące JST

Choć z roku na rok, Powiat Policki zajmuje coraz wyższe miejsce w rankingu, to widoczne są jeszcze obszary stanowiące potencjał dla uzyskania punktacji, a tym samym wyższych notowań w kolejnych latach. Należą do nich m. in.: wdrożenie certyfikowanego systemu zarządzania jakością potwierdzonego Certyfikatem ISO 9001, przeprowadzenie samooceny jst wykorzystująca metodę CAF/ PRI, przeprowadzenie badania zadowolenia klienta w urzędzie, elektroniczny obieg dokumentów, posiadanie systemu powiadamiania sms/aplikacji dla klientów urzędu, newsletter urzędu, bezpłatne e-kioski/infomaty czy np. kodeks etyczny radnych.

W ubiegłym roku Powiat Policki zajął 19 miejsce.

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Związek Powiatów Polskich


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email