Zmiana przepisów w zakresie rejestracji pojazdów

21 grudnia 2023

Animacja rysunkowa kierowca prowadzący samochód

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy w zakresie rejestracji pojazdów.

Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem rejestracji.

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin 30 dni biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku nabycia pojazdu, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, wniosek o rejestrację pojazdu należy złożyć w terminie 90 dni.

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu, w wymaganym ustawowo terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami w wysokości 1000 zł.

Jeżeli niespełnienie ww. obowiązku przekroczy 180 dni, właściciel pojazdu podlegać będzie karze pieniężnej w wysokości 1000 zł, a przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Nadal na właścicielu pojazdu zarejestrowanego na terytorium kraju spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni.

Od 1 stycznia 2024 r. zawiadomienie o zbyciu pojazdu dokonuje się u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) dotychczasowego właściciela pojazdu.

Niezawiadomienie starosty o zbyciu pojazdu, w wymaganym terminie (bez względu na ilość przekroczonych dni ), podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Drukuj Drukuj Email Email