Zespół Pałacowo-Parkowy w Stolcu sprzedany

6 maja 2016

29 kwietnia br. podpisano umowę sprzedaży Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stolcu. Cena za obiekt wyniosła 3.270.000,00 zł, ale została pomniejszona o 50% z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków oraz wymogów wynikających z ochrony konserwatorskiej.

Do czwartego przetargu, który odbył się 5 listopada 2015 r. przystąpiło dwóch oferentów. Cena wywoławcza nieruchomości wyniosła 2.703.600,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym, w którym osiągnięto najwyższą cenę w wysokości 3.270.000,00 zł. Cena ta została obniżona o 50 % z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków oraz wymogów wynikających z ochrony konserwatorskiej.

Nowy właściciel zamierza przeznaczyć nieruchomość na cele rekreacyjno-wypoczynkowe o funkcji hotelowo-gastronomicznej oraz centrum edukacji ekologicznej.

Wszelkie prace remontowo-budowlane nabywca zobowiązany jest zgłaszać i konsultować z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Historia Zespołu Pałacowo-Parkowego w Stolcu:

Według danych historycznych wieś i majątek STOLEC przed rokiem 1300  należały do  posiadłości rodu Von Blankenbugr, od którego pochodzić miała nazwa miejscowości używana do 1521 r.

Najwcześniejszym znanym z imienia właścicielem Stolca jest Henning von Blankenburg. W 1438 r. Stolec wymieniany jest jako siedziba Albrechta von Blankenburga.

W 1544 r. Asmus von Blankenburg  za zgodą brata Ottona oraz kuzynów sprzedał za 8000 guldenów Stolec wraz z licznymi folwarkami osiadłemu w pobliskiej Dobrej Friedrichowi von Ramin, który nabyte dobra podzielił pomiędzy dwóch młodszych synów – Friedricha i Caspara.

Następny spadkobierca – Jurgen Bernhard skupił ponownie w jednym ręku dobra należące do przodków.

Prawdopodobnie na 1721 r. przypada początek budowy istniejącego do dziś pałacu w Stolcu. Świadczy o tym zachowana jeszcze w latach 70-tych XX w. chorągiewka wiatrowskazu z datą „1721” i inicjałami J.B. (Jurgen Bernhard).

Nową siedzibę von Raminów ukończono przed 1727 r. (późny barok)

Tuż obok zespołu dworskiego, w latach 1731-1735 wzniesiono ufundowany przez właściciela kościół,   przy którym powstał cmentarz rodowy.

Za czasów Jurgena Barnharda Stolec należał do największych majątków szlacheckich na Pomorzu. W 1774 r. majątek został podzielony pomiędzy spadkobierców Jurgena (z 3 małżeństw). Po wieloletnich zmianach spadkobierców w 1803 r. doszło do wielkiej wyprzedaży wsi i folwarków co znacznie uszczupliło stan posiadania.

W 1858 r. Stolec należał aż do pięciu von Raminów i jednej osoby spoza rodu. Sprzedali oni odziedziczone po przodkach lenno. Dobra Stoleckie liczyły wówczas ponad 7 tys. ha gruntów i lasów.  W posiadłościach czynne były huty szkła i młyny parowe.

W 1914 r. właścicielem Stolca był przemysłowiec Hanz Lentz, a w latach 1920-1939 – Franc Stock – w jego rękach Stolec pozostawał do II wojny światowej.

W 1945 r. przez grunty majątku przeprowadzona została granica państwa.

W okresie powojennym pałac zachował swą dawną formę architektoniczną, jednak utracił całe wyposażenie wnętrz.

Tuż po wojnie w pałacu stacjonowały wojska radzieckie, wkrótce umieszczono tam  Strażnicę Wojsk Ochrony Pogranicza, a od lat 90-tych przemianowanych na Straż Graniczną do 2002 r. znajdował się tam Pomorski Oddział Straży Granicznej.

W 2008 r. ww. nieruchomość została przekazana do zasobu Skarbu Państwa, którym gospodaruje Starosta Policki. Za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego w dniu 24 września 2009 r. Starosta Policki działający w imieniu Skarbu Państwa przekazał na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego umową darowizny ww. nieruchomość z przeznaczeniem na realizację m.in. potrzeb rozwojowych uczelni, miejsce wykładów i zajęć warsztatowych.

Pomimo zapewnień Uniwersytet nie korzystał z nieruchomości, w żaden sposób nie zabezpieczał zabytku, nie dokonywał żadnych napraw i nie zapobiegał dalszej degradacji i zniszczeniom, przez co stan techniczny pałacu uległ pogorszeniu.

Z uwagi na niewykorzystanie nieruchomości na cel określony w umowie darowizny,  Uniwersytet Szczeciński aktem notarialnym z dnia 9 lipca 2014 r. zrzekł się nieruchomości i w dniu 24 lipca 2014 r. przejęto tą nieruchomość protokołem zdawczo – odbiorczym do zasobu Skarbu Państwa.     

Za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczono nieruchomość do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego za cenę wywoławczą 3.000.400 zł.

Łącznie ogłoszono 4 przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego przy czym w czwartym przetargu obniżono cenę wywoławczą o 10%

  • Pałac położony jest na działce nr 5 o pow. 13,3326 ha w obrębie ewidencyjnym Stolec gmina Dobra stanowi własność Skarbu Państwa.
  • Zarówno pałac jak i park wpisane są do rejestru zabytków
  • sposób zagospodarowania nieruchomości zabytkowej oraz wszelkie prace remontowe i adaptacyjne wymagają zgody i zatwierdzenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Tekst: Wydział Gospodarki Nieruchomościami/red. Mateusz Frąckowiak

Drukuj Drukuj Email Email