Zaproszenie do udziału w Akademii Lokalnego Animatora

5 września 2016

AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA (ALA)to program stworzony w ramach projektu Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecińskiego (RPO WZ 2014-2020) przez Aktywa Plus Emilia Kowalska przy współpracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES.

ALA ma na celu wyłonienie spośród lokalnych społeczności liderów i przygotowanie ich do roli Animatora. Uczestnicząc w ALA uzyskasz kompleksowe wsparcie, które pozwoli Ci na uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu animacji, współpracy, budowania partnerstw a także tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej - tak aby ożywić społeczność lokalną do działania i rozwoju.

Korzyści z uczestnictwa w ALA:

* poznanie narzędzi przydatnych do działania na rzecz aktywizowania społeczności lokalnych (warsztat pracy animatora);
* nabycie umiejętności budowania partnerstw lokalnych i nawiązywania współpracy;
* nabycie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej, w tym tworzenia podmiotów ekonomii społecznej;
* zapoznanie się ze źródłami finansowania projektów, z których mogą skorzystać organizacje i społeczności lokalne/grupy nieformalne;
* możliwość uzyskania dofinansowania na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia;
* uczestniczenie w różnorodnych wydarzeniach z zakresu ekonomii społecznej (wizytach studyjnych, targach, eventach);
* reprezentowanie OWES w środowisku lokalnym;
* poznanie innych uczestników ALA;
* wymiana dobrych praktyk.

Adresaci ALA to aktywni mieszkańcy regionu szczecińskiego (powiatów goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, polickiego, Miasta Szczecin, Miasta Świnoujście), angażujący się na rzecz społeczności lokalnych, tj.:

* Przedstawiciele społeczności lokalnych (grup nieformalnych, sołectw, rad osiedli, itp.);

* Osoby fizyczne zainteresowane założeniem, prowadzeniem i pracą w sektorze ekonomii społecznej;    

* Przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, osp, spółdzielni inwalidów, itp.).

Jak wygląda ALA?

I ETAP Spotkania animacyjne - spotkania z przedstawicielami różnych grup społecznych, celem poszukiwania i wyłonienia lokalnych liderów - kandydatów na Lokalnego Animatora OWES.

II ETAP Zajęcia edukacyjne - kompleksowa wiedza i umiejętności w zakresie pracy z grupą, animowania lokalnych społeczności, współpracy, budowania partnerstw, tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, źródeł finansowania.

III ETAP Doradztwo - z zakresu aktywizacji i budowania partnerstw lokalnych.

Udział w etapach I, II i III jest obligatoryjny, aby otrzymać tytuł Lokalnego Animatora OWES, natomiast etapy IV i V są fakultatywne, jednakże serdecznie zapraszamy do skorzystania z pełnej ścieżki ALA.

IV ETAP Wydarzenia animacyjne (debaty, targi, eventach, wizyty studyjne, aby doświadczyć istnienia i działania realnego podmiotu, inspiracji, motywacji do działania).

V ETAP Konkurs na dotację - najlepsze przedsięwzięcie aktywizujące społeczność lokalną, które otrzyma dofinansowanie (dotację na realizację ufundowaną przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES) - dedykowany tylko Lokalnym Animatorom OWES.

Obecnie trwa rekrutacja do Akademii Lokalnego Animatora realizowanych w powiatach: M.Szczecin, M.Świnoujście, goleniowskim, gryfickim, kamieńskim, polickim.

Liczba miejsc ograniczona! Edycja ALA 2016 obejmuje 6 grup (po 1 w każdym powiecie) po 10 osób.

Aby wziąć udział w ALA należy:

wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY i dostarczyć go do OWES Szczecin:

- pocztą lub osobiście na adres: Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ul. Cukrowa 8, pok. 220, 71-004 Szczecin

- e-mailem na adres: kontakt@aktywneowes.pl <mailto:kontakt@aktywneowes.pl>

- faxem na nr: 91 444 31 63

lub przyjść na spotkanie animacyjne (terminy i miejsca spotkań ogłaszane będą na bieżąco na _www.aktywneowes.pl  <http://www.aktywneowes.pl> w zakładce Aktualności

Więcej informacji o ALA i REGULAMIN UCZESTNICTWA na: www.aktywneowes.pl <http://www.aktywneowes.pl>

Załączniki:

1. OFERTA

2. Formularz zgłoszeniowy

Drukuj Drukuj Email Email