Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

24 stycznia 2020

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowych powoływanych w związku z ogłaszaniem przez Zarząd Powiatu w Policach otwartych konkursów ofert. Zgłoszone kandydatury zostaną ujęte w bazie podmiotów zainteresowanych pracami w powyższych komisjach.

Zgłoszenie do bazy następuje na podstawie złożonego formularza (do pobrania poniżej), podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz reprezentantów władz organizacji zgłaszającej, który należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Policach ul. Tanowska 8.

W pracach komisji konkursowych mogą brać udział reprezentanci organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) nie pozostają wobec wnioskodawców, biorących udział w otwartym konkursie ofert, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
2) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
3) zostały zgłoszone przez władze przynajmniej jednej organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, do jej/ich reprezentowania w pracach komisji konkursowych.

Ze zgromadzonych w bazie informacji (kandydatur) każdorazowo będzie wybierany, przy uwzględnieniu zakresu merytorycznego danego konkursu, reprezentant(-ci) do udziału w pracach komisji konkursowej. Osoby te będą zobowiązane do złożenia oświadczenia, które zawiera informacje dotyczące unikania konfliktu interesów.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.

Do zadań komisji należy w szczególności:

1) ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
2) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Policach.

Wszelkich informacji w powyższej kwestii udziela Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Halina Michalak - nr telefonu kontaktowego 91 43 28 143, adres poczty e-mail: michalak@policki.pl.

Informujemy, iż nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do prac w komisjach konkursowych jest otwarty.

formularz zgłoszeniowy


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email