WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH. NOWE OBOWIĄZKI!!!

24 czerwca 2021

Napis Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków w tle biały budynek na zielonej trawie

Starosta Policki informuje, iż zgodnie z art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz  o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554), od dnia 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu zobowiązany będzie do złożenia deklaracji  o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).        

Będzie to nowe narzędzie służące do identyfikacji źródeł niskiej emisji poprzez gromadzenie jednolitych i uspójnionych danych w skali całego kraju.

Deklarację będzie można złożyć przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego pod adresem: www.zone.gunb.gov.pl lub złożyć osobiście w wersji papierowej w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce położenia budynku.

Ważne terminy!

Właściciel lub zarządca budynku obowiązany będzie złożyć deklarację w terminie:

  • do 12 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, tj. od dnia 1 lipca 2021 r, w przypadku dla budynków już istniejących (oddanych do użytku przed dniem 1 lipca 2021 r.);
  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia  źródła ciepła lub źródła spalania paliw dla nowo powstałych obiektów, oddanych do użytku po dniu 1 lipca 2021 r.

Sankcje za niezłożenie deklaracji!

Za niezłożenie deklaracji będzie grozić grzywna do 5 000 zł, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń.

Instytucją odpowiedzialną za realizację zadania jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Więcej informacji w serwisie internetowym  GUNB

Tekst: Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: https://zone.gunb.gov.pl/

Drukuj Drukuj Email Email