Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Polickim

1 września 2017

Książka obok niej młotek sędziowski, w tle napis bezpłatne porady prawne.

Od 4 stycznia 2016 r. uprawnieni mieszkańcy Powiatu Polickiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej w wyznaczonych do tego celu Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), 
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późn. zm.),
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
5) która nie ukończyła 26 lat, 
6) która ukończyła 65 lat, 
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, 
8) kobietom w ciąży.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje się poprzez:
1) w przypadku osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej – przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, schronienia w formie ogrzewalni i noclegowni, sprawienia pogrzebu, a także przyznania biletu kredytowanego;
2) w przypadku osoby, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny – przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny;
3) w przypadku osoby, która uzyskała zaświadczenie o działalności kombatanckiej lub działalności równorzędnej z działalnością kombatancką – przedłożenie zaświadczenia,
o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1255.);
4) w przypadku weteranów – przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203);
5) w przypadku osób, które nie ukończyły 26 lat – przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) w przypadku osób, które ukończyły 65 lat – przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
7) w przypadku osób, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty – przedłożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych
w tym przepisie.
8) w przypadku kobiet w ciąży- przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1–6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie pkt 1–6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 1–6 i 8.

Uwaga!
Ww. oświadczenia osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Ww. oświadczenia przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osób trzecich. Starosta Policki jest administratorem danych osobowych zawartych w ww. oświadczeniach.

W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej Starosta Policki przechowuje ww. oświadczenia przez trzy lata od dnia ich sporządzenia.

Wzory ww. oświadczeń określają załączniki do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255 z póź. zm.).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, 
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, 
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
5) w przypadku kobiet w ciąży udzielenie porad w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowane na obszarze Powiatu Polickiego funkcjonować będą wg następującego harmonogramu:

Starostwo Powiatowe w Policach
adres: Police, ul. Tanowska 8; parter, pokój nr 19
telefon nr: 91 43 28 154
poniedziałek, środa i czwartek w godz. od 14:00 do 18:00
wtorek i piątek w godz. od 9:00 do 13:00

Gmina Dobra
adres: Dobra, ul. Graniczna 24a (w budynku Urzędu Gminy w Dobrej)
telefon nr: 91 311 33 04
środa w godz. od 13:00 do 17:00
piątek w godz. od 11:15 do 15:15

Gmina Kołbaskowo
adres: Kołbaskowo 106 (w budynku Urzędu Gminy w Kołbaskowie)
telefon nr: 91 884 90 24
poniedziałek w godz. od 13:00 do 17:00
czwartek w godz. od 11:30 do 15:30

Gmina Police
adres: Police, ul. Piaskowa 97 (w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach)
telefon nr: 91 424 13 60
od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 20:00

Gmina Nowe Warpno
adres: Nowe Warpno, Plac Zwycięstwa 1 (w budynku Urzędu Gminy w Nowym Warpnie)
telefon nr: 91 312 96 60 wew. 14
wtorek w godz. od 8:30 do 12:30

Uwaga!
W przypadku, gdy dzień udzielania nieodpłatnych porad prawnych będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej będzie nieczynny.

Nieodpłatnej pomocy prawnej w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanych w gminach Dobra, Kołbaskowo, Police i Nowe Warpno udzielać będą osobiście radcy prawni oraz adwokaci wyznaczeni odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie oraz Szczecińską Izbę Adwokacką, przy czym zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać mogą z upoważnienia radców prawnych lub adwokatów odpowiednio aplikanci radcowscy lub aplikanci adwokaccy.

Uwaga!
Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanego w Starostwie Powiatowym w Policach przy ul. Tanowskiej 8 powierzono Zachodniopomorskiemu Forum Organizacji Socjalnych „ZaFOS” z siedzibą w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 69.

Nieodpłatnej pomocy prawnej w ww. punkcie będzie udzielać radca prawny wskazany przez ww. organizację, przy czym, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej może udzielać także:
1) doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) osoba, która:
a) ukończyła studia wyższe prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Uwaga!
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów.

Kobiecie w ciąży pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

Foto: Internet


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email