Przystąpienie do sporządzenia zmian warunków korzystania z wód regionów…

27 kwietnia 2017

Informujemy, iż działając na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z pózn. zm.) oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przystąpił do sporządzenia projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia ws. ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Üecker.

Uwagi i wnioski w sprawie mogą być składane przez wszystkich zainteresowanych w terminie do 12 maja 2017 r. pisemnie na adres:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin,

ustnie do protokołu, lub na adres e-mail: konsultacje@szczecin.rzgw.gov.pl. Prosimy, aby korzystać w tym celu z Formularza składania uwag i wniosków:

Formularz składania uwag i wniosków  - (Formularz w wersji edytowalnej)

Mapy poglądowe zasięgu regionów wodnych oraz charakterystyka regionów wodnych znajdują się pod adresem:

http://www.szczecin.rzgw.gov.pl/proces-ustalania/single/id/2656.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker (Dz. U. poz. 1818 z 08.11.2016 r.) znajduje się pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1818/1.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. poz. 1967 z 06.12.2016 r.) znajduje się pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1967.

Aktualizacja Programu Wodno–Środowiskowego Kraju znajduje się pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/pl/Aktualizacja-programu-wodno-srodowiskowego-kraju.html.

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Szczecinie - plik do pobrania

Załącznik nr 1 do obwieszczenia Dyrektora RZGW - plik do pobrania

Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email