Procedura wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

5 lipca 2022

Zarząd Powiatu w Policach informuje, iż przystąpił do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

W związku z powyższym zaprasza się organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Powiatu Polickiego do zgłaszania swoich kandydatów na członków Rady.

Zgłoszenia, o którym mowa powyżej, można dokonać wypełniając „Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach”, wraz „Oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie” oraz „Oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne”, a także „Oświadczeniem popierającym kandydata” podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli co najmniej trzech organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Powiatu Polickiego.

Zgłoszenia kandydata na członka Rady należy składać osobiście lub pocztą na adres:


Starostwo Powiatowe w Policach

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Tanowska 8

72-010 Police


w terminie do 18 lipca 2022 r., w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczątką organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach”.

W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Policach.

Informacja Zarządu Powiatu w Policach o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach pdf (212 kB)

Drukuj Drukuj Email Email