- Powiat Policki - https://policki.pl -

Procedura wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach

Zarząd Powiatu w Policach informuje, iż przystąpił do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

W związku z powyższym zaprasza się organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Powiatu Polickiego do zgłaszania swoich kandydatów na członków Rady.

Zgłoszenia, o którym mowa powyżej, można dokonać wypełniając „Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach” [1], wraz „Oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie” [2] oraz „Oświadczeniem kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne” [3], a także „Oświadczeniem popierającym kandydata” [4] podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli co najmniej trzech organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Powiatu Polickiego.


Zgłoszenia kandydata na członka Rady należy składać osobiście lub pocztą na adres:Starostwo Powiatowe w Policach


Wydział Spraw Obywatelskich


ul. Tanowska 8


72-010 Policew terminie do 18 lipca 2022 r., w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczątką organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata, z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach”.


W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Policach.

Informacja Zarządu Powiatu w Policach o przystąpieniu do procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach [5] pdf (212 kB)

Print Friendly, PDF & Email [6]