Powiat Policki realizuje projekty edukacyjne

1 października 2020

Na zdjęciu znajduje się sprzęt komputerowy i elektroniczny

Powiat Policki to Beneficjent dwóch projektów edukacyjnych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - Oś Priorytetowa VIII Edukacja, tj. projektu Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18 pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego” oraz projektu nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy”.

W ramach wspomnianych projektów do czerwca bieżącego roku aż 109 nauczycieli skorzystało z różnych form doskonalenia zawodowego, takich jak kursy, szkolenia, studia podyplomowe, na łączną kwotę 191.756,16 zł. Ponadto, 114 uczniów szkół zawodowych jest w trakcie zdobywania kompetencji zawodowych, a 613 uczniów szkół kształcenia ogólnego uzyskuje kompetencje kluczowe m.in. poprzez udział w różnorodnych zajęciach, wycieczkach i warsztatach.

Obecnie trwają również dostawy sprzętu do pracowni szkolnych. Wyposażono i doposażono pracownie szkolne w pomoce dydaktyczne na zajęcia z ratownictwa medycznego, zakupiono książki, sprzęt fotograficzny i filmowy, sprzęt komputerowy, multimedialny, sprzęt turystyczny i rowerowy, sprzęt rehabilitacyjny, logopedyczny, specjalistyczny sprzęt Ceye i Tomatis, sprzęt do pracowni elektrycznej, w tym także pomoce dydaktyczne na zajęcia na łączną kwotę 1.428.184,68 zł. Dostarczony sprzęt służyć będzie dzieciom i młodzieży w trakcie zajęć szkolnych, jak i w toku popołudniowych zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach aktualnie prowadzi nabór słuchaczy na kwalifikacyjne kursy rynkowe: kadry i płace – kurs podstawowy, kurs umiejętności komputerowych - poziom podstawowy ECDL, kurs obsługi urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1 kV SEP oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe: elektryk, technik elektryk. Na przełomie września i października zostanie uruchomiony kwalifikacyjny kurs rynkowy kadry i płace.

Kursy kończą się egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną oraz uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do pracy na danym stanowisku.

Centrum oferuje również naukę w szkole policealnej w zawodach: opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej.

W ramach współpracy z placówkami na terenie Powiatu Polickiego tworzone są pracownie elektryczne, aktualnie na etapie wyboru projektu (Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza) oraz pracownia multimedialna (SOSW Nr 1). Obecnie trwają również prace remontowe w pracowni multimedialnej, a ich zakończenie planowane jest na październik br.

Uruchomiona została także strona na portalu społecznościowym pod adresem https://www.facebook.com/polickieckziu.

Obrazek ukazuje logotypy unijne oraz polskie i pomorza zachodniego.

Tekst i Foto: Marta Szczepańska/Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email