Powiat Policki dba o przedsiębiorców-artykuł w magazynie gospodarczym Pomorza Zachodniego „Świat biznesu”

9 października 2023

Strona gazety, tekst powielony w artykule na stronie www.policki.pl

Andrzej Bednarek, starosta policki, o dobrym klimacie dla firm, szkoleniu specjalistów i modernizacji dróg w najnowszym wydaniu magazynu gospodarczego Pomorza Zachodniego "Świat Biznesu".

Powiat Policki dba o przedsiębiorców

Jak dziś przedstawia się powiat policki w liczbach?

Powiat liczy ponad 84 tys. mieszkańców. W skład powiatu wchodzą cztery gminy: Police, Dobra, Kołbaskowo i Nowe Warpno. Według analiz z ostatnich pięciu lat, przybywa nam od 1000 do 2000 mieszkańców rocznie. Dzieje się tak głównie za sprawą gminy Dobra, a także gminy Kołbaskowo. Cieszy nas ten wzrost, po to znaczy że „warto żyć” w naszym powiecie.

Powiat, to także przyjazne miejsce dla inwestorów i przedsiębiorstw.

Na terenie powiatu znajdują się duże firmy jak Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, Grupa Azoty Polyolefins czy Amazon. Jakie korzyści ma z ich obecności Powiat Policki?

Posłużę się dwoma przykładami. Gdy Polimery Police i Amazon planowały zakotwiczyć w naszych gminach - pierwsza firma w Policach, a druga w Kołbaskowie, to w naturalny sposób ich przedstawiciele trafili do naszego starostwa. To przecież u nas otrzymuje się pozwolenia na budowę, określa się prawne zasady związane zarówno z procesem inwestycyjnym, jak i przyszłym funkcjonowaniem nowopowstałych zakładów i fabryk. Jako Powiat, wychodząc naprzeciw potrzebom tych największych inwestorów, wspieraliśmy ich od samego początku.

Kiedy firma otrzyma pozwolenie na budowę, rozpoczyna inwestycję. Po jej ukończeniu i uruchomieniu działalności, mamy wymierne korzyści w postaci podatków lokalnych dla gmin, podatku od osób prawnych dla powiatu oraz miejsca pracy. Jako samorząd powiatowy mamy świadomość wagi pełnionej misji na rzecz naszej lokalnej wspólnoty, pomimo nieznacznych dochodów osiąganych w tym procesie. Rozwój gospodarczy i społeczny stanowi priorytet w naszym  działaniu. Od lat współpracujemy w tym zakresie z gminami. Wsparcie przedsiębiorców, inwestorów którzy lokują się w gminach naszego powiatu traktujemy bardzo poważnie. Zatem kiedy nam się wszystkim udaje, to wszyscy na tym korzystamy. Tak się dzieje, gdy nadrzędnym celem dla wszystkich instytucji i organizacji jest praca na rzecz człowieka, w myśl naszego hasła „Razem dla Mieszkańców”.

Jak kształtuje się budżet powiatu?

Powiaty nie mają własnych źródeł dochodów i nie są wystarczająco finansowane z budżetu państwa, a koszty bieżące prowadzenia struktur organizacyjnych z roku na rok rosną.

W tym roku nasz budżet przekroczył 200 mln zł, z czego ok. 100 mln zł tu projekty i inwestycje. Po stronie dochodowej mamy m.in. dotacje na realizację poszczególnych zadań zleconych przez rząd oraz subwencje na realizację zadań własnych, są również niewielkie udziały w CIT i PIT. Środki te są jednak niewystarczające na pokrycie wszystkich kosztów.

Dlatego staramy się racjonalne nimi gospodarować, optymalizować koszty bieżących działań, by móc prowadzić potrzebne inwestycje. Partnerstwo z gminami, współpraca i aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych pozwala nam na realizację wielu przedsięwzięć służących mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Dla przykładu w ostatnich pięciu latach zainwestowaliśmy w oświatę ok. 85 mln zł. Dzięki temu mamy dziś m.in.: doskonale wyposażone placówki i pracownie umożliwiające kształcenie młodzieży i dorosłych w zawodach poszukiwanych na rynku pracy jak np. chemicznych i elektrycznych. Mam tu na myśli Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach. Na uwagę zasługuje fakt, że ta ostatnia jednostka jest otwarta na potrzeby młodzieży, dorosłych, a przede wszystkim pracodawców. Stwarza ona nowe możliwości kształcenia we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

W jaki jeszcze sposób wspieracie przedsiębiorców?

W przyszłym roku planujemy uruchomienie pierwszego w naszym województwie i w kraju Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu chemicznego, którego siedziba będzie funkcjonować we wspomnianym zespole szkół. Całkowita wartość projektu wynosi 15, 244 mln zł. Udało się pozyskać dofinansowane w wysokości 13 mln złotych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Projekt realizujemy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, ZUT w Szczecinie, a także Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Warte uwagi są również działania Powiatowego Urzędu Pracy w Policach tj. szkolenia dla osób bezrobotnych kończące się egzaminem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje zawodowe, szkolenia dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, szkolenia dla pracodawców chcących pozyskać wsparcie finansowe na rozwój firmy i zwiększenie zatrudnienia, przyznawanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, doposażanie stanowisk pracy, a także możliwość organizacji staży, robót publicznych i praktyk. Osoby bezrobotne, które zdecydują się założyć działalność gospodarczą mogą otrzymać „na start” 30 tys. zł.

Ostatnio sporo robicie na rzecz poprawy infrastruktury drogowej.

W pięciu ostatnich latach Powiat Policki wydał 94 mln zł na remont i modernizację dróg. Z tej sumy nasz wkład powiatu wynosi zaledwie 11 mln zł, z czego jestem bardzo dumny. Chwała  naszym pracownikom, że z jednej złotówki potrafią wyczarować prawie 10 zł. Wymieńmy tylko niektóre inwestycje drogowe.

Największym przedsięwzięciem w tym okresie była realizacja w partnerstwie z Gminą Miastem Szczecin przebudowa drogi Police - Szczecin przez Przęsocin o wartości ok. 28 mln zł.

Kolejnym przykładem jest remont drogi powiatowej  Bezrzecze - Wołczkowo. Na ten cel dostaliśmy środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Polskiego Ładu oraz dotację z gminy Dobra, co w sumie wyniosło ok.15 mln zł. Obecnie realizujemy przebudowę drogi powiatowej Dołuje - Przecław na odcinku Dołuje - Stobno i drogę w samym  Stobnie o łącznej wartości 19 mln zł.

Na koniec zapytajmy o tytuł Platynowego Samorządu

Niezależna instytucja, która zajmuje się elektronicznym scalaniem wszystkich zamówień publicznych przeprowadziła analizy, z których wynika, że samorząd powiatu polickiego od kwietnia 2022 r. do marca 2023 r. w liczbie zamówień publicznych wypadł bardzo dobrze i zdobył 7 na 10 możliwych do uzyskania punktów. To dało nam miano Platynowego Samorządowego Lidera Inwestycji. Cieszy nas to, zwłaszcza, że wypadliśmy bardzo wysoko w porównaniu nawet do wielu dużych miast i powiatów.

Jestem przekonany, że współpraca na wszystkich płaszczyznach, partnerstwo ze wszystkimi instytucjami publicznymi, samorządowymi i rządowymi, pozwoli na kontynuację dobrego trendu, dając perspektywę dalszego rozwoju gospodarczego oraz społecznego mojego powiatu.

 - Gratulujemy i dziękujemy za rozmowę.

 

Źródło:" Świat biznesu" magazyn gospodarczy Pomorza Zachodniego, wydanie Jesień 2023 nr 3

Drukuj Drukuj Email Email