Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia

17 marca 2016

11 marca odbyło się XIII posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Policach.

Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia odbywają się co 3 miesiące. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty Polickiego w sprawach polityki rynku pracy. Jej kadencja trwa cztery lata.

Na XIII posiedzenie zaproszony został Zbigniew Pluta Prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskiego Centrum Przedsiębiorczości. Przedstawił cel i misję stowarzyszenia oraz dotychczasowe osiągnięcia i planowaną współpracę ze Starostwem Powiatowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Policach.

Podczas posiedzenia poinformowano o wykorzystaniu środków Funduszy Pracy zgodnie z prawem, podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. Omówiono także sytuację na lokalnym rynku oraz wysłuchano sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Policach za rok 2015.

Ważnym punktem porządku obrad było jednogłośne przyjęcie przez członków Rady opinii dotyczącej celowości planowanego projektu Powiatowego Urzędu Pracy, który realizowany będzie w 2016 roku w gminie Kołbaskowo tj. Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Program zakłada intensywne wsparcie w postaci pomocy psychologicznej, zajęć z doradcą zawodowym, dając jednocześnie szansę na reintegrację zawodową w postaci zatrudnienia bezrobotnych przez gminę w ramach prac społecznie użytecznych.

Rada zapoznała się z przedsięwzięciami Powiatowego Urzędu Pracy na 2016 rok oraz planem szkoleń dla bezrobotnych. Przedsięwzięcia to między innymi:

 Giełda Pracy dla osób niepełnosprawnych w SOSW nr 1 w Policach w dniu 27.04.2016r.,
 Polickie Targi Gospodarcze organizowane przez gminę Police w dniach 8-10.04.2016r.

Kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia zaplanowano na czerwiec br.

Tekst: Mateusz Frąckowiak

Drukuj Drukuj Email Email