Podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Polickim, a Grupą Azoty Polyolefins S.A. określające zasady współpracy przy realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach

29 października 2021

Przedstawiciele Powiatu Polickiego i Grupy Azoty Polyolefins S.A. stoją na wspólnym zdjęciu

29 października br. w Starostwie Powiatowym w Policach zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Polickim, a Grupą Azoty Polyolefins S.A.

Porozumienie określa zasady współpracy obu instytucji przy realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach, polegających na podnoszeniu oraz uzyskiwaniu kwalifikacji w obszarach zawodowych, zgodnych z potrzebami Spółki.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach zostało utworzone przez Powiat Policki we wrześniu 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Jego celem jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy, zwiększającego szanse na zatrudnienie poprzez dostosowanie systemów i programów nauczania oraz ścisłą współpracę z pracodawcami.

Grupa Azoty Polyolefins S.A., z którą Powiat Policki zawarł porozumienie jest odpowiedzialna za realizację jednej z największych inwestycji w przemyśle chemicznym, jakim jest projekt „Polimery Police”. W wyniku tej inwestycji powstanie instalacja do produkcji propylenu oraz instalacja do produkcji polipropylenu wraz z bazą logistyczną. Ponadto kompleks chemiczny zostanie uzupełniony o terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport) oraz instalacje pomocnicze. W efekcie potrzebna będzie wykwalifikowana kadra, którą jak się okazuje będzie można pozyskać m.in. w wyniku współpracy obu instytucji.

  • Zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego, w tym w podnoszenie kwalifikacji, ma zasadnicze znacznie dla rynku pracy oraz konkurencyjności gospodarki. Cieszę się, że po raz kolejny Powiat Policki pozyskując fundusze unijne może stworzyć warunki do podwyższania kwalifikacji zawodowej mieszkańców wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, w tym Grupy Azoty Polyolefins S.A. To ważna inicjatywa, szczególnie biorąc pod uwagę realizowaną przez naszego Partnera inwestycję. Jestem przekonany, że zawarte porozumienie przyniesie wymierne efekty, dając tym samym obustronne korzyści. Dla pracodawcy to szansa na zdobycie wykwalifikowanej kadry, zaś dla mieszkańców Powiatu Polickiego, czy też pobliskiego Szczecina, to szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowej odpowiedniej do potrzeb rynku pracy - mówi Andrzej Bednarek Starosta Policki
  • Porozumienie o współpracy pomiędzy Grupą Azoty Polyolefins S.A. a Powiatem Polickim jest kolejnym etapem realizowanego obecnie procesu łączenia lokalnego rynku pracy z edukacją. Strony Porozumienia zobowiązują się do współpracy na rzecz podnoszenia oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w obszarach zgodnych z potrzebami Spółki. Współpraca polegała będzie m.in. na organizowaniu przez Powiat (poprzez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) szkoleń i kursów zawodowych dla pracowników Grupy Azoty Polyolefins S.A., a także zapewnienie udziału mieszkańców Powiatu podnoszących kwalifikacje w praktykach realizowanych na terenie Spółki - mówi Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach
  • Zawarte dzisiaj porozumienie o współpracy daje szansę na skuteczną budowę kompetencji zawodowych, zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy. Stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w naszym regionie. W efekcie współpracy nie tylko pracownicy Spółki będą mieli możliwość korzystać z oferty Centrum, ale również jako Spółka będziemy wnosili istotną dla dalszego rozwoju Centrum perspektywę biznesową, w tym będziemy sygnalizować jakie są oczekiwania i obowiązujące trendy na rynku pracy, w szczególności w przemyśle i gospodarce. Należy bowiem pamiętać, że Polimery Police to nie tylko 400 nowych miejsc pracy. To również blisko 500 miejsc pracy, które mają szansę powstać w bezpośrednim otoczeniu Spółki - mówi Paweł Bakun Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Powiat Policki realizuje Projekt Nr RPZP.08.06.00-32-K052/18 pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Powiecie Polickim receptą na dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy.” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego”.

Założeniem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy. Porozumienie o współpracy podpisane z jednym z największych pracodawców w regionie przyczynia się do realizacji tego założenia.

Fotogaleria

Tekst: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach

Foto: Mateusz Frąckowiak/koordynator ds. informacji


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email