Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach

31 stycznia 2022

O G Ł O S Z E N I E

Zarządzeniem Nr 3/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r., zmieniającym zarządzenie w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach, Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, utrzymał – w okresie do dnia 28 lutego 2022 r. – ograniczenie wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach, ustalając jednocześnie nowe limity liczb interesantów przyjmowanych w tym samym czasie w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu.

Ograniczenie polega na wykonywaniu wyłącznie zadań publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Ograniczenie nie dotyczy innych zadań publicznych, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo też zaniechanie ich wykonywania mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, poważną szkodę dla interesu społecznego lub niepowetowaną szkodę materialną. Nie dotyczy również przyjmowania korespondencji składanej przez interesantów w kancelarii urzędu.

Ograniczenie polega także na przyjmowaniu opłat wyłącznie w formie bezgotówkowej w przypadku spraw wymagających ich wniesienia oraz na zamknięciu filii Wydziału Komunikacji i Transportu urzędu w Przecławiu.

W okresie ograniczenia bezpośrednia obsługa interesantów urzędu prowadzona będzie w ramach ustalonych limitów przyjęć pod warunkiem przestrzegania obowiązku zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa oraz zakładania rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk, z wyłączeniem osób zwolnionych z tego obowiązku, natomiast pośrednia obsługa prowadzona będzie drogą telefoniczną lub elektroniczną, w szczególności w formie korespondencji e-mail lub poprzez ePUAP, a także w formie tradycyjnej korespondencji pocztowej.

ZARZĄDZENIE NR 3/2022 STAROSTY POLICKIEGO z dnia 31 stycznia 2022 r. z ustalonymi limitami interesantów przyjmowanych w tym samym czasie – PDF 67 KB.

Drukuj Drukuj Email Email