Ogłoszenie o zarządzeniu Starosty Polickiego z dnia 14 kwietnia 2020 r.

15 kwietnia 2020

O G Ł O S Z E N I E

Zarządzeniem Nr 33/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia wykonywania zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach Starosta Policki, mając na uwadze zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, ograniczył w okresie od dnia 14 kwietnia 2020 r. do odwołania wykonywanie zadań publicznych przez Starostwo Powiatowe w Policach, uchylając jednocześnie dotychczas obowiązujące w tej sprawie zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Ograniczenie to polega na wykonywaniu zadań publicznych w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Ograniczenie to nie dotyczy zadań publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Nie dotyczy również innych zadań publicznych, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo też zaniechanie ich wykonywania mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, poważną szkodę dla interesu społecznego lub niepowetowaną szkodę materialną, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia konieczności osobistej wizyty w urzędzie. W przypadku spraw wymagających wniesienia opłat będą one przyjmowane wyłącznie w formie bezgotówkowej.

Ograniczenie to polega także na zamknięciu filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg urzędu w Przecławiu.

W okresie ww. ograniczenia pośrednia obsługa interesantów urzędu prowadzona będzie drogą telefoniczną lub elektroniczną, w szczególności w formie korespondencji e-mail lub poprzez ePUAP, a także w formie tradycyjnej korespondencji pocztowej.

Drukuj Drukuj Email Email