Nowe legitymacje osób niepełnosprawnych od 1 września 2017 r.

25 sierpnia 2017

W związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zmianą rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dniem 1 września 2017 r. zmianie ulega wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami legitymację wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna, składając wniosek, przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniu do ulg i uprawnień. Do wniosku dołącza się fotografię posiadacza dokumentu odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby. Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłuższy niż:

  • 5 latw przypadku osób poniżej 16 roku życia;
  • 10 latw przypadku osób między 16 a 60 rokiem życia.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie uprawniające do ubiegania się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, wystawia się ją na podstawie ostatniego orzeczenia.

Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł (piętnaście złotych).

LEGITYMACJE WYDANE PRZED 1 WRZEŚNIA 2017 R. ZACHOWUJĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ I NIE MA OBOWIĄZKU ICH WYMIANY.

Drukuj Drukuj Email Email