Można składać wnioski o dofinansowania do prowadzenia działalności gospodarczej i organizacji pozarządowej

16 kwietnia 2020

Powiatowy Urząd Pracy w Policach wraz z Powiatem Polickim na podstawie art. 15 zzb, 15 zzc, 15zze ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568),  z dniem 15.04.2020 r. ogłasza nabór wniosków dotyczących:

  1. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb),
  2. dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności - w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc),
  3. dofinansowania organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (DZ. U. z 2019 r., poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284) części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia  COVID-19 (art. 15 zze)

Szczegółowe informacje, zasady oraz formularze zamieszone są na stronie wortal PSZ https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
 
Przed złożeniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z zasadami wsparcia zamieszczonymi  na stronie wortal PSZ

Termin naboru: 15.04.2020 r. – 28.04.2020 r.
 
Wnioski należy składać:

  1. elektronicznie poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym (formularz online https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA);
  2. w formie papierowej za pośrednictwem poczty  na adres tut. Urzędu;
  3. osobiście w Urzędzie poprzez pozostawienie wniosku w miejscu do tego wyznaczonym (skrzynka podawcza umieszczona w siedzibie Urzędu).

Informacji na temat wsparcia udziela:

*Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności:

Alicja Kwaterkiewicz 91 312 32 12;  akwaterkiewicz@pup.policki.pl;
Joanna Lis 91 312 88; jlis@pup.policki.pl
 
* Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy

Katarzyna Tołkacz 91 312 32 11; kgluch@pup.policki.pl
Izabela Płaza 91 312 32 11; iplaza@pup.policki.pl
 
*Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 
Sandra Strużyna 91 312 32 15; sstruzyna@pup.policki.pl

Tekst i Foto: Powiatowy Urząd Pracy w Policach


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email