Kształcenie zawodowe we współpracy z lokalnym pracodawcą

17 kwietnia 2019

Wśród najważniejszych zadań współczesnej, nowoczesnej szkoły zawodowej jest realizacja wysokiej jakości kształcenia zawodowego, które dostosowuje kierunki i efekty kształcenia do wymogów rynku pracy, kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, a co najważniejsze, ułatwia wejście ucznia na rynek pracy i uczestniczenie w nim w trakcie procesu kształcenia zawodowego.

Jednym z najważniejszych założeń reformy szkolnictwa zawodowego jest podjęcie realnej współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z lokalnymi pracodawcami w oparciu o wspólnie stworzone i podpisane porozumienia.

Celem takiej współpracy jest dostosowanie kształcenia zawodowego do oczekiwań lokalnych pracodawców i zdiagnozowanych potrzeb na lokalnym rynku pracy.

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w świetle ostatniej nowelizacji prawa oświatowego wskazują, iż dualizm w kształceniu zawodowym to właściwy kierunek.

Powiat Policki od kilku lat pracuje nad stworzeniem sieci powiązań między lokalnym pracodawcami, a szkołami zawodowymi w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

Współpraca pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., a Powiatem Polickim  to dobry przykład rozwijającego się partnerstwa lokalnego na rzecz kształcenia zawodowego.

Podpisane 7 listopada 2018r. porozumienie o współpracy pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., a Powiatem Polickim wyznacza cele tej współpracy, sankcjonując wiele cennych przedsięwzięć, które są realizowane już od kilku lat oraz określa ramy wspólnych działań na przyszłość.

Wyartykułowanym w porozumieniu głównym celem współpracy lokalnych parterów jest podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego w oparciu o aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy oraz kreowanie polityki lokalnej spójności.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. W jej skład wchodzą m.in. Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Obecnie Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. obecnie zatrudnia prawie 2,5 tys. pracowników, ale w związku z planowanym odejściem na emeryturę dużej grupy pracowników, w najbliższych latach planuje zatrudnić co najmniej 100 wykwalifikowanych pracowników, którzy na różnych stanowiskach pracy wkrótce zastąpią odchodzącą kadrę.

Obecnie Spółka gwarantuje zatrudnienie wszystkim absolwentom technikum uczących się w zawodach chemicznych (technik technologii chemicznej, operator urządzeń przemysłu chemicznego). We współpracy ze Spółką w ramach klas patronackich, Zespół Szkół w Policach kształci uczniów Technikum Zawodowego, w zawodzie technik technologii chemicznej. Od przyszłego roku szkolnego w klasie prowadzonej pod patronatem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., w ramach Szkoły Branżowej 1 Stopnia, uczniowie podejmą kształcenie w 3-letnim cyklu w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego.

W ramach wspomnianego porozumienia Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. współfinansuje i współtworzy pracownie praktycznej nauki zawodu, w tym pracownię technologii chemicznej i rysunku technicznego, oraz przekazuje sprzęt niezbędny do realizacji praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie Szkoły Branżowej 1 Stopnia oraz Technikum Zawodowego mają szansę odbycia praktyk i staży zawodowych na terenie Spółki w zawodach chemicznych. Grupa Azoty funduje również stypendia naukowe dla 3 najlepszych uczniów w każdym roku szkolnym.

Podjęcie kształcenia w zawodach z branży chemicznej nie jest popularne, ze względu na obszerną i trudną merytorycznie podstawę programową kształcenia w tych zawodach. Również zdanie egzaminów zawodowych koniecznych do zdobycia kwalifikacji do wykonywania zawodów chemicznych wymaga od uczniów wytężonej pracy i dużych zdolności.

W związku z tym przedstawiciele Spółki, Zespołu Szkół w Policach i Powiatu Polickiego spotykają się cyklicznie w celu wzajemnego wspierania się w działaniach informacyjno-promocyjnych. Również trwają wspólne prace nad dostosowaniem treści programów nauczania w zawodach chemicznych do aktualnych wymagań i konkretnych potrzeb przyszłego pracodawcy.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. prowadzi także różne działania, przygotowując się na przyjęcie coraz większej liczby praktykantów i stażystów, a w przyszłości nowych pracowników.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja pracowników pod podjęcia nauki w formie kursu umożliwiającego uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, umożliwiających im pełnienie funkcji instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk zawodowych.

Wspieranie działań mających na celu tworzenie spójnego lokalnego modelu kształcenia zawodowego na bazie współpracy instytucji lokalnych, działających w obszarze edukacji i rynku pracy to wielkie wyzwanie dla lokalnych instytucji. Współpraca szkół zawodowych z przedstawicielami świata gospodarki zawsze będzie ważna i aktualna, a jakość i efektywność kształcenia jest ważnym elementem każdej szkoły.

Na zdjęciu: Starosta Policki Andrzej Bednarek, Członek Zarządu Powiatu w Policach Beata Chmielewska oraz Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Tomasz Panas podczas podpisania umowy partnerskiej - 7.11. 2018r.


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email