Konkurs ofert

17 kwietnia 2019

Zarząd Powiatu w Policach ul. Tanowska 8, 72-010 Police ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zwanych dalej „zadaniami”.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

Rodzaj zadań:
1) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby;
2) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
3) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
4) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;
5) organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
6) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi 50 000 zł, z czego kwota 30 000 zł, to środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i kwota 20 000 zł, to środki pochodzące z budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok.
O zlecenie realizacji zadań mogą ubiegać się fundacje utworzone zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), prowadzące działalność m.in. w zakresie, o którym mowa powyżej.

Warunki i zasady przyznania i rozliczenia dotacji w przedmiotowym zakresie zostaną szczegółowo określone w umowach zawartych pomiędzy Powiatem Polickim a podmiotami, które uzyskają zlecenie na realizację zadania. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Podmioty, które uzyskają zlecenie realizacji zadań:
1) posiadając odpowiednie zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadań oraz odpowiednie zabezpieczenie rzeczowe (sprzęt, materiały) będą wykonywać zadania w okresie od dnia 10 czerwca do 31 grudnia 2019 r.;
2) otrzymają dotację, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatu Polickiego w 2019 roku i/lub ze środków z budżetu Powiatu Polickiego na 2019 rok na dofinansowanie bieżących kosztów realizacji zadań, którą wyłącznie i w całości przeznaczą na wykonanie przedmiotu zlecenia.

Dodatkowe warunki realizacji zadań:
1) zadanie proponowane do realizacji musi obejmować swoim zasięgiem terytorialny zakres działania organu ogłaszającego ww. konkurs (zasięg powiatowy, tj. minimum 2 gminy położone na terenie Powiatu Polickiego);
2) od podmiotu ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania wymagany jest wkład finansowy w wysokości minimum 10 % kwoty wnioskowanej dotacji, przy czym przez wkład finansowy rozumie się finansowe środki własne i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, o ile podmiot jest upoważniony do ich pobierania;
3) dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wysokości nie więcej niż 10%;
4) w ofercie realizacji zadania zaleca się wskazanie zasięgu i sposobu rozpowszechniania informacji o realizowanym zadaniu stanowiących aspekt promocji Powiatu Polickiego.

Oferta podmiotu ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania powinna być sporządzona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Druk formularza można pobrać ze strony internetowej Powiatu Polickiego www.policki.pl»Organizacje pozarządowe»Prawo»oferta realizacji zadania publicznego - TUTAJ

Do oferty powinny być dołączone:
1) kopia aktualnego statutu oferenta [dotyczy podmiotów, nad którymi Starosta Policki nie sprawuje nadzoru w myśl ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.)];
2) kopia aktualnego odpisu z innego niż Krajowy Rejestr Sądowy rejestru lub ewidencji [dotyczy podmiotów, nad którymi Starosta Policki nie sprawuje nadzoru w myśl ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.)];
3) dokument(-y) potwierdzający(-e) upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta(-ów) związanych z przystąpieniem do otwartego konkursu ofert, w tym do złożenia oferty realizacji zadania i/lub zawarcia umowy o realizację zadania i/lub złożenia sprawozdania z wykonania zadania – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji.

Oferty konkursowe należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:

Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich (pok. nr 20)
Starostwo Powiatowe w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police

w terminie do dnia 7 maja 2019 r., w zamkniętych kopertach z dopisanym rodzajem konkursu „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, opatrzonych pieczęcią firmową oferenta(-ów) lub z dopiskiem identyfikującym oferenta(-ów).

W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu.
Konkurs ofert będzie ważny również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.

Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
1) złożoną w zamkniętej kopercie z dopisanym rodzajem konkursu „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, opatrzoną pieczęcią firmową oferenta(-ów) lub z dopiskiem identyfikującym oferenta(-ów);
2) złożoną przez podmiot(-y) uprawniony(-e) do jej złożenia;
3) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;
4) złożoną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
5) wypełnioną zgodnie z „Pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty” zawartym w formularzu oferty;
6) zawierającą wszystkie wymagane załączniki (przy czym w przypadku załączników składanych w formie kopii, każda strona załącznika winna być parafowana, potwierdzona za zgodność z oryginałem, a ostatnia strona opatrzona datą oraz podpisem);
7) podpisaną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta(-ów);
8) zawierającą termin realizacji zadania (dzień/miesiąc/rok) zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie;
9) w której proponowane działania odpowiadają merytorycznie rodzajowi ogłoszonego konkursu;
10) obejmującą swoim zasięgiem terytorialny obszar działania organu ogłaszającego ww. konkurs;
11) uwzględniającą w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego wkład finansowy w wysokości minimum 10 % kwoty wnioskowanej dotacji;
12) w której zadania proponowane do realizacji są objęte przedmiotem działalności statutowej oferenta;
13) zawierającą kopię umowy partnerskiej lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej, zgodnie z przepisami art. 14 ust 3-5 ustawy).

Oferty niespełniające ww. wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia, przy czym dopuszcza się możliwość usunięcia uchybień formalnych polegających na:
1) uzupełnieniu na kopercie pieczęci firmowej oferenta(-ów) lub dopisku identyfikującego oferenta(-ów);
2) uzupełnieniu/skorygowaniu na formularzu oferty wpisu(-ów) dotyczących części odpowiednio I „Podstawowe informacje o złożonej ofercie” i II „Dane oferenta(-ów)”;
3) uzupełnieniu zapisów dotyczących ewentualnego dokonania skreślenia niewłaściwej odpowiedzi i pozostawienia prawidłowej;
4) dopisaniu, w przypadku gdy dana sytuacja tego dotyczy, określenia „nie dotyczy” lub dokonania przekreślenia danego pola;
5) uzupełnieniu/skorygowaniu na formularzu oferty planowanego terminu realizacji zadania określonego w części III „Opis zadania” w pkt 2 „Termin realizacji zadania publicznego”, i w pkt 4 „Plan i harmonogram działań na rok …” ;
6) uzupełnieniu/skorygowaniu na formularzu oferty wpisu(-ów) dotyczących części III „Opis zadania” pkt 5 „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” i pkt 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”;
7) skorygowaniu omyłek pisarskich i/lub rachunkowych na formularzu oferty w części V „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”;
8) uzupełnieniu, w przypadku łącznej reprezentacji, podpisu jednej z osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta(-ów);
9) wpisaniu daty oferty;
10) uzupełnieniu wymaganych załączników lub braków w tych załącznikach;


na wezwanie komisji konkursowej w terminie do 3 dni od dnia wezwania przekazanego pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie na wskazany w ofercie adres lub numer.

Oferty, których uchybienia formalne nie zostaną usunięte w ww. terminie, zostaną odrzucone.

Przy rozpatrywaniu ofert będą stosowane następujące kryteria ich oceny:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot (waga kryterium 0-5 punktów);
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (waga kryterium 0-20 punktów);
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie (waga kryterium 0-40 punktów), w tym:
a) jakość wykonania zadania (opis zakładanych rezultatów realizacji zadania w odniesieniu do planowanych działań, ich trwałość, wymierne korzyści dla społeczności lokalnej): 0-15 punktów,
b) charakter powiatowy oddziaływania (zasięg terytorialny): 4-10 punktów, w tym:
− 2 gminy - 4 punkty,
− 3 gminy - 7 punktów,
− 4 gminy - 10 punktów,
c) zasięg i sposób (forma) rozpowszechniania informacji o zadaniu stanowiące aspekt promocji Powiatu Polickiego: 0-10 punktów;
d) kwalifikacje osób przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie: 0-5 punktów;
4) planowany przez podmiot udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (waga kryterium 0-20 punktów);
5) planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (waga kryterium 0-5 punktów);
6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (waga kryterium 0-5 punktów).
7) realizacja zadania we współpracy z inną(-ymi) organizacją(-ami) – oferta wspólna (waga kryterium 0-5 punktów).

Oferent, którego oferta uzyska mniej niż 50 punktów, nie zakwalifikuje się do otrzymania dofinansowania ze środków publicznych na realizację zadania.

Powyższe kryteria będą miały zastosowanie również w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie złożona jedna oferta.
Złożone w ramach konkursu oferty, spełniające wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostaną zaopiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Policach w trybie art. 15 ust. 2a i 2b oraz 2d-2f ustawy.

Wyboru ofert, po uprzednim zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokona Zarząd Powiatu w Policach w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r.
W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
Zarząd Powiatu w Policach zastrzega sobie możliwość negocjowania zakresu rzeczowego i warunków finansowych (rodzaj i wysokość kosztów pokrywanych z wnioskowanej dotacji) realizacji zadania uwzględnionych w ofercie podmiotu ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania.
Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze oferty na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Policach oraz na stronie internetowej Powiatu Polickiego.

Koszty zrealizowanych przez Zarząd Powiatu w Policach w roku ogłoszenia otwartego konkursu i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, wyniosły:
1) w 2019 r. – 0 zł, w tym dotacje – 0 zł;
2) w 2018 r. – 55 000 zł, w tym dotacje – 55 000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 43 28 143.

Drukuj Drukuj Email Email