Prawo

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 w sprawie ewidencji klubów sportowych

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 

Do pobrania:

Tryb konkursowy - oferta

Tryb bezkonkursowy - uproszczona oferta

Tryb bezkonkursowy - uproszczone sprawozdanie

Drukuj Drukuj Email Email