Informacje dot. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na usunięciu niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej

20 lipca 2021

 

Logo z napisem Fundusze Europejskie Infrastruktura i ŚrodowiskoBiało-czerwona flaga Rzeczpospolitej PolskiejLogo z Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska Fundusz Spójności

 

W dniu 14 lipca 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na usunięciu niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ulicy Kamiennej.

Z terenu nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa oraz Gminy Police (działki nr: 2532, 2533/1, 2533/2, 1973/41 i 1973/48 z obrębu ewidencji gruntów i budynków Nr 6 Police, w Gminie Police) o powierzchni 23.249 m² należy usunąć 20 pryzm zmieszanych odpadów przemysłowych o łącznej objętości 53.229 m³.

Przedmiot zamówienia należy realizować poprzez przetransportowanie całej masy odpadów przez Wykonawcę na własny teren, na którym to zostaną one poddane procesom odzysku na instalacji do przetwarzania odpadów, wraz z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów.

Projekt stanowiący przedmiot zamówienia finansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”, poddziałanie 2.5.2. (NFOŚiGW).

Termin składania ofert został wyznaczony na 16 sierpnia 2021 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert  nastąpi 16 sierpnia 2021 r. o godz. 10:30.

Dokumenty postępowania do pobrania

Osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest pani Urszula Ciok-Piotrowska - Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Policach, mail: ciok-piotrowska@policki.pl , tel.: (091) 43 28 140.

Drukuj Drukuj Email Email