Zgłoszenie kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach

22 stycznia 2024

W dniu 19 stycznia 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. U. poz. 546) ukazało się Ogłoszenie Starosty Polickiego z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach. 

Organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Polickiego mogą zgłaszać swojego kandydata w terminie 14 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego tj. do dnia 2 lutego 2024 r.

Pisemne zgłoszenie kandydata należy składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 (parter, pok. nr 19) lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Policach (ul. Tanowska 8, 72-010 Police), w zamkniętych kopertach opatrzonych pieczęcią podmiotu zgłaszającego kandydaturę oraz napisem „Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach” (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

Powołanie członków ww. Rady (pięć osób) dokonane zostanie w trybie art. 44c ust. 3 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn.zm.).

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

  1.  inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
    a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
    b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
  2. ocena realizacji programów;
  3. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Rada składa się z 5 osób, a jej kadencja trwa 4 lata.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Tekst: Beata Nowak/Podinspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Drukuj Drukuj Email Email