Zgłaszanie kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach

16 stycznia 2020

W dniu 15 stycznia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. U. poz. 361) ukazało się Ogłoszenie Starosty Polickiego z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach. 

Organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Polickiego mogą zgłaszać swojego kandydata w terminie 14 dni od daty ukazania się ww. ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego tj. do dnia 29 stycznia 2020 r.

Pisemne zgłoszenie kandydata należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich (pok. nr 20) Starostwo Powiatowe w Policach (ul. Tanowska 8, 72-010 Police), w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi identyfikującymi podmiot zgłaszający kandydaturę wraz z danymi teleadresowymi z dopiskiem: "Zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach" (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu).

Powołanie członków ww. Rady (pięć osób) dokonane zostanie w trybie art. 44c ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.).

Do zakresu działania powiatowych rad należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) ocena realizacji programów;
3) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Rada składa się z 5 osób, a jej kadencja trwa 4 lata.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Tekst: Halina Michalak/Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich


Zachęcamy do polubienia oficjalnego profilu Starostwa Powiatowego w Policach na Facebook'u ---> PROFIL

Drukuj Drukuj Email Email