Zaproszenie do uczestnictwa w opracowaniu projektu „Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 r.”

8 września 2016

Grupa ludzi trzymająca się za ręce

W związku z rozpoczęciem, przez Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, prac nad projektem Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2017 r. zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu.

Mając na uwadze powyższe zachęcamy ww. podmioty prowadzące, odpowiednio  do terytorialnego zakresu działania Powiatu Polickiego, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom samorządu powiatowego, do zgłaszania opinii, uwag, propozycji itp. dotyczących zagadnień, o których mowa w art. 5 ust. 2 powołanej ustawy.

Wszelkie stanowiska, spostrzeżenia oraz wnioski w przedmiotowej sprawie można przekazywać (składać) pisemnie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8 (parter, Punkt Obsługi Interesantów) lub bezpośrednio w wydziale, o którym mowa powyżej (parter, pokój nr 21), w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki  w godzinach 7.30 - 16.00, od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 - 15.30 oraz w piątki  w godzinach 7.30 - 15.00 lub pocztą elektroniczną na adres: rudecka@policki.pl oraz michalak@policki.pl, w terminie do dnia 23 września 2016 r.

Tekst: Wydział Spraw Obywatelskich

Drukuj Drukuj Email Email