Zaproszenie do uczestnictwa w opracowaniu projektu Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2023 r.

3 października 2022

ludzkie ręce na zielonej trawie

W związku z rozpoczęciem przez Wydział Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach prac nad projektem Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2023 r. zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do uczestnictwa w opracowaniu projektu ww. dokumentu.

Zapraszamy podmioty, o których mowa powyżej, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu i odpowiednio do jego terytorialnego zakresu działania, do zgłaszania opinii, uwag, propozycji itp. dotyczących zagadnień, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszelkie stanowiska, spostrzeżenia oraz wnioski w przedmiotowej sprawie można przekazywać bezpośrednio do Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach (parter, pokój nr 21 lub 22), w godzinach pracy urzędu, tj: w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30, w piątki w godz. 7.30 - 15.0 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rudecka@policki.pl, w terminie do dnia 11 października 2022 r.

 

Drukuj Drukuj Email Email